مقام و جایگاه خاص

Posted on at


من بهترین مقام را دارم در همه جاه !


من شاگرد مکتب هستم و همه ساله در مکتب اول نمره میشوم . بلاخره شاگرده نخبه در تمام مکاتب شناخته شودم و در هر موضوع و مسابقات مکاتب مقام اول را می گیرفتم . نمی دانم که این همه از تأ ثیر چیست ؟


از مکتب فارغ شودم و امتحان کانکوررا دادم . بلاخره نتایج آمد و من اول نمره پوهنحی طب نیز اعلام شودم دردانشگاه ازهمه شاگردان پیشترین شاگرد در درس هم بودم و هر روز که به سرصنف می رفتم بهترین کسی که درس را تشریح می کرد در دانشگاه من بودم همه شاگردان حیران بودند که در وجود من چیست ؟ که این قدر پیشرفت ها را داراهم خود من هم نمی دانستم که چرا این قدر خوبی ها در وجود من موجود است .من دختری بودم که تمام پیشرفت هم به دوش من بود و هم دانشگاه می رفتم و درس می خواندم از کارهای خانه بگویم صبح ساعت (4) که از خواب بیدار می شوم تا به ساعت (7) صبح تمام کار هایم تمام می شود .


اولاَ اگر لباس ناشسته می داشتیم می شستم و در ماشین نیز خشک می کردم و آنها را به خانه می آورم تا اذ ان صبح کارهایم تمام می شد . بعداً نماز صبح را می خواندم . و باز لباسها را منظم می کردم و بعضی ها را اُتو نیز می کردم و لباس هر کدام را به الماری شان می گذاشتم .


و بعد از این همه جاروکشی می کردم و تمام اتاق ها را جمع آوری می کردم و نیز چای و صبحانه را به صبح آماده می کردم . و بعد از این همه حمام می کردم و باز راهی دانشگاه خود نیز می شودم .


و آه راستی وظیفه ای دیگری هم دارم . و بعد از دانشگاه کورس داشتم و شاگردان را مضامین انگلیسی و کامپیوتر نیز درس دی دادم . بلاخره عصر می شد به خانه می آمدم و باز به شام آماده گی کامل می گیرفتم و دسترخوان رادرست میکردم


.


و همه ما باهم غذا را نوشه جان میکردیم و من هم ظرف هایم می شستم . تا به (2) بجه شب بیدارمی بودم چون درس می خواندم . امروز چندسال گذشت ! من از دانشگاه با مقام عالی نیز فارغ شدم . وبهترین جایزۀ سال را در بین شاگردان دانشگاه گیرفتم .


بلاخره این همه را کنار بگذارید. امروز من بزرگترین داکتر در سطع کشور شناخته شدم و از هر لحاظ مقام بلندی را به خود گیرفتم و وقتی که از خواب بیدار شدم به فکرافتادم و فکر کردم که این همه مقامات بلندی که نصیب من شده است یک خواب بوده . چونکه من این همه خوبی های وجودم را در خواب خود هم نیز دیدم . وبعد بسیار خوشعال شدم و با خود گفتم : که اگر از این همه خوبی ها برخوردار نبودم خیرباشه .................. ! در خواب خود که بسیار مقام بالای گیرفتم و برحال لذت که بردم.


تشکر خواب عزیز..................................................................... !                         


 About the author

hangama12

هنگامه عظیمی هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160