مقاله نویسی

Posted on at


مقاله نویسی برای انسان وپیشرفت ذهن و فکر انسان تأثیرات مثبتی را دارد که بوسیله مقاله نویسی شخص مجبور


میشود به مطالعه کتاب ها و به سخنان مختلف وآموزنده پرداخته و از هر کتاب و از هر سخن یک یا چندین مطلب


ناب وزیبا را گرفته در مقاله خود درج نماید و به زیبایی مقاله خود بیافزاید مقاله نویسی فکر انسان را وسیع وفراخ


ساخته با نوشتن یک یا چند مقاله میتوان در آینده بهتر و زیباتر مقاله نوشت و در هر مقاله میتوان از آن چیز های


که در فکر خود انسان خطور کرده بنویسد.مقاله نویسی و مقاله نوشتن در مکاتب افغانستان برای کودکان اطفال آنها ساده و روان بوده آنها میتوانند در باره


موضوعات مختلف موضوعاتی را به شکل خوب بنویسند چون کودکان افغانستان رنج ومشکلات زیادی را در یک


فضای جنگ وبهران دیده اند و آنها مقالات وموضوعات زیبایی را در باره جنگ های کشور خود مینویسند وآنچه


که فکر آنها را ناآرام ساخته و تلفاتی را که این جنگ ها درپی داشته مینویسند بدون شک این قسم مقاله ها خواننده


های زیادی را نیز به خود جذب میکند.مقاله نویسی و مقاله نوشتن تمام افکار و احساسات یک نویسنده را به شکل واقعی بیان میکند وبا عث میشود که


نویسنده تمام مشکلات،غم ها،خوشی ها،و سرگذشت های زنده گی خود را در مقاله درج کرده و با نوشتن و درج


کردن بروی صفحه کاغذ فکر شخص آرام و راحت شده چون شخص تمام مشکلات خود را در آن مقاله درج می


کند و این یکی از خوبی ها و مفیدیت های مقاله نویسی است که به انسان کمک میکند به وسیله نوشتن آنچه را که


به دل دارد بیان کند و خود را به شکلی راحت فکر کند و خود را به همان نوشتن تصلا دهد وفکر خود را راحت


سازد.بهترین مقاله مقاله ای است که بتواند فکر خواننده را به خود جذب نماید ودر آن کلمات زیبا و داستان های


شیرین با رعایت قواعد مقاله نویسی نوشته شود و خواننده را به خواندن جذب نمایدAbout the author

160