اجتماعی باشیم

Posted on at


هیچ انسانی نمیتواند به تنهایی زندگی اش را پیش ببرد و به یک محیط اجتماعی نیاز دارد ، برای پیش برد زندگی خود باید با دیگران ارتباط بر قرار کند ؛ چرا که انسان به تنهایی نمیتواند احتیاجات خود را مرفوع سازد ، مثلاَ یک انسان به آب ، غذا ، جای بود و باش ، محافظت و دیگر چیزها نیاز دارد ؛ پس نمیتواند به تنهایی از پس این کارها بر بیاید بنابر این در یک محیط اجتماعی میتوان این احتیاجات را بر طرف کرد و به راحتی زندگی خود را پیش بردیک فردی که در یک اجتماع زندگی میکند باید قوانین همان اجتماع را رعایت کند ؛ مثلاَ: احترام به حقوق تمام افراد جامعه ، کمک و معاونت افراد باهم ، ضرر نرساندن به کسی ، نا امن نساختن جامعه و غیره مکلفیت های انسانی ، باید به همه احترام گذاشت و مطابق قانون رفتار کرد تا بتوانیم زندگی خوب و راحتی داشته باشیم در کنار خانواده و اجتماع خوداگر ما در جامعه کارهای نا درست و خلاف قانون را انجام بدهیم هیچ گاه جامعه خوبی نخواهیم داشت و زندگی ما به سختی در آن جامعه میگذرد ، باید در همه حال پیرو قانون باشیم ؛ چراکه ما انسان هستیم و باید تمام وجایب انسانی خود را بدانیم ، حتی حیوانات با وجودی که مانند انسان ها قوهء درک و فهم ضعیف دارند در اجتماعی که زندگی میکنند ، حیوانات جنگل تابع قوانین هستند و کار خطایی انجام نمیدهند ، پس بر ماست که همیشه تابع قوانین اجتماع خود باشیم تا زندگی مان در فضای آرام و راحت بگذرد


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/231957/231957About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160