رمضان میارک

Posted on atحلال نو رمضان پنجره ایست رو بسوی افق خود سازی که در میان دو اذان هر بامداد و شام دروازه دل مسلمان پاک نیت را نیک وبد و نوید طهارت را برایش هدیه می آورد. چه خوب است که سفره دل مان معطر با ذکر آن ذات اقدس باشد و سر و پا ایمان بی آلایش تر از آن آینه ای صیقل خورده شب اول سال باشد و برای مان این راه با لبخند بفهماند که ای بنده خوب خدا! تو همچو آب ذلال گشته ای و حالا لایق دین موبین اسلام و امت امین خدا محمد(ص) می باشی.


  160