شعبان هم گذشت

Posted on at


 


جمادی الاول ، جمادی ثانی ، رجب و به همین ترتیب شعبان هم گذشت ... رسیدیم بر آن ماهی که از تمامی ماه های خداوندی باید بیشتر بنده گی اورا نماییم ... آری ! رسیدیم به رمضاناز خوبی ها و فضایل این ماه هر چه بگویم کم است و تمامی ندارد . در این ماه شعبان با روزه گرفتن عبادت خداوند یکتا را نموده و از اذان صبح تا اذان مغرب نه چیزی میخورند و نه چیزی مینوشند... به همینگونه تنها نباید به خوردن و نوشیدن اکتفا نمود ، در پهلوی آن باید از تمامی کارهای که خداوند نهی نموده دوری کرد و از آنها خود داری نمود ، مارهایی چون دروغ گفتن ، دشنام دادن و امسال اینها .


از فیوضات مبارک این ماه نزول قرآن کریم است . کتاب الهی که راهنمای تمامی بشریت در هر زمان و مکان میباشد .این ماه فرصت خوبیست برای توبه گنهکاران ، برای بنده گی خداوند ، برای فراموش کردن گذشته ، ادامه به حال ،و به فکر آینده با توکل به خدا!


تمام شبهای این ماه با برکت و پر فضیلت است اما شبهای قدر در این ماه را نباید از دست داد ، در این شب ها بنده گان خاص خداوند تا صبح بیدار نشسته و نماز میخوانند ، ثواب این نماز از بس که زیاد است کسی نمیتواند تععین کند . اگر سالها و رمضان های گذشته به هر دلیلی نتوانستیم در این شب نماز خوانده و عبادت خداوند را نماییم پس دعوت نامه خدا امسال بما رسیده و به ما فرصت دوباره داده شده تا رمضان امسال را روزه بگیریم و با خدا باشیم ... پس شب قدر این رمضان را فراموش نکنید !با روزه گرفتن انسان به خداوند نزدیک میشود و در این ماه هرکس هرحاجتی که دارد را از خداوند میخواهد و حاجت او به درگاه حق پذیرفته میشود
About the author

160