حقوق زن در جامعه

Posted on at


 


زنان در جامعه امروزی مقام والای را دارد و به عنوان رکن مهم خانواده انسانی بشمار می روند . فرصت دادن به آنان بخاطر نظر در مسایل شخصی و اجتماعی حق آنان است. زنان همیشه این احساس را داشته اند که برخی مردان حقوق شان را محترم نشمرده ، به منزلت انسانی شان توجه نمی کنند وبه آنان حق قضاوت در مسایل سیاسی،اجتماعی وخوانواده گی نمی دهند


.


پیامبر خدا فرموده : دختری نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: پدرم برای بدست آوردن اعتبار و حیثیت بین قوم و قبیله می خواهد مرا به عقد نکاح پسر برادرش درآورد؛ بدون اینکه نظر مرا بخواهد وقتی پیامبر (ص) برایش فرمودند که اختیار ازدواج با خود توست و می توانی ازدواج نکنی ، دختر گفت: عمل پدرم را تنفیذ می کنم ؛ ولی خواستم بدین وسیله زنان بدانند ، که اختیار شان در دست خود شان است نه در دست پدر شان


.


بهترین زن زنی است که چهار فرزند دختر بدنیا آورد و آنها را تربیه درست کرده بتواند و همچنان بیشترین برکت در خانه ای است که اولین فرزند شان دختر باشد سالها پیش مردم قدر زن و دختر را نمیدانستند عیب بود برای هر فامیلی که فرزند دختر بدنیا می آورد و هر بار که دختری به دنیا می آمد آن طفل پاک را زنده به زیر خاک می کردند


.


اما با ظهور دین مبین اسلام و با آمدن حضرت محمد(ص) که یک چراغ هدایت برای تمام مسلمانان بودند آهسته آهسته پرده جاهلیت دور شد. این یک دختر، خانم و یک مادر است که می تواند از خانه خوانواده و از فرزند خود به خوبی مواظبت کند. انسان موجود اجتماعی است که هرگز در تنهایی مطلق زنده گی نماید و یک رابطه عاطفی بین انسانها برقرار است در واقع همین رابطه عاطفی است که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابدتهیه کننده (مرسل احدی)


لیسه گوهر شاد بیگمAbout the author

160