ماه رسیدن به خدا

Posted on at


ماه رسیدن به خدا

 

 

رمضان ماه عبادت ، ماه رستگاری ، ماه توبه  ، ماه رسیدن به خدا، ماه نزول قرآن، ماه که همه درهای دوزخ بسته و دروازه های بهشت باز است .

پس چرا به سوی آن نشتابیم و از  برکات این ماه مبارک فیض نبریم .

رمضان ماه که دل ها را به هم  نزدیک ، قلب را آگنده از مهر عطوفت و دل ها را از کینه و عداوت مبرا می سازد ، ماه که تمام هواس آدم ها به سوی مهرورزی به سوی خالق یکتا است.

 

رمضان آنچنان که ماه توبه است  ،ماه کمک و دستگیری ازمستمندان است ماه که غنی و درویش بدان می نازند .

پس زمانی آن است تا با توبه و دستگیری از مستمندان رمضان مان دو چندان مبارک و پر برکت سازیم دست آنان را که ناتوان اند گرفته و خدایا یکتا خود را بیشتر از هر وقت دیگر راضی نگهداریم.

 

نگاه کنیم بر جاده های شهر کوچه و پس کوچه ها مان چه کسی در دل نعرۀ بی نانی و بی آبی می کشد ، کدام طفل یتیمی انتظار دارد که چه کسی درب خانه آنان را دق الباب می نماید و لقمه نانی افطاری خود با آنان تقسیم می نماید.

پس ای مسلمان راستین از این مبارک بهره بیشتر گیر و دست بی نواهان و نیازمندان را بگیر تا خدایت همیشه دستگیرت باشد.

 

خدایا ‍! در این ماه مبارک دل های مان را چنان با مهرت روشن گردان تا غبار تاریکی ها از آن زدوده و به سوی روشنایی بشتابیم ،  آنان که با کبر و غرور در حرکت اند هوا و هوس را از آنان دور گردان و آنان را به نیکی هدایت نما .

آمین یا رب العالمین.

 About the author

160