ماه رمضان ماه رحمت الهی

Posted on at


ماه مبارک رمضان ماهی است که در این ماه قرآنکریم نازل گردیده وبرای رهنمایی مردم و بشر و برای جدایی خوبی ها


از بدی ها پس باید تمام مسلمانان در این ماه متبرک وپرفیض روزه بگیرند وهر شخص مریض یا مسافر نباید روزه بگیرد


و در ماه های بعدی که صحتمند شد باید روزه های غرضی بگیرد روزه یکی از رکن های دین مقدس اسلام میباشد که


سال یکبار برای تمام مسلمانان فرض میشود روزه تنها این نیست که خوردن ونوشیدن را ترک کنیم بلکه ما باید 


. تمام افعال بد و خواهشات نفسانی خود را ترک کنیم تمام کارهای بد مانند دروغ گفتن،غیبت کردن،نگاه کردن نا محرم یا چیز های مبتذل که روزه ما را باطل میسازد باید تمام


بدن ما روزه دار باشد در این ماه بزرگ وقتی ما از این همه افعال بد اجتناب نماییم پس روزه ما نیز کامل و درست است


روزه ماه مبارک رمضان در دین مقدس اسلام از هر لحاظ تکمیل ترین نوع روزه بوده که خداوند متعال آنرا برای امت


اسلامی انتخاب نموده چنانچه حضرت محمد «ص»درهر ماه سه روز روزه میگرفتند واین سه روز فرض نبوده 


. بلکه خود شان از روی علاقه روزه میگرفتنداشخاصیکه گرفتن روزه برایشان ناممکن است باید در هر روز یک مسکین را طعام بدهند و اشخاصیکه مریض هستند


یا زن حامله ویا زنی که طفل خود را شیر میدهد باید روزه نگیرند ودر روزهای غیر از رمضان روزه بگیرند تا به خود


شان وصحت طفل شان ضرری نرسد واگر شخصی بدون داشتن کدام مریضی یا عذر شرعی روزه خود را بخورد به غیر


اینکه به خود گناه جمع مینماید هر چند دیگر روزه بگیرد نمیتواند ثواب این روزه را کسب نماید باید هر شخصی که روزه


ماه مبارک رمضان را میگیرد باید نماز خود را در پنج وقت اداءنماید چون روزه بدون نماز هیچ معنایی ندارد باید ما نماز


خود را بصورت دقیق و مکمل اداءنموده واز برکت این ماه بزرگ بهرمند گردیم و در این ماه از خداوند هر 


. خواستی را که بکنیم خداوند متعال دعا وخواست ما را مستجاب میکند
About the author

160