صداقت

Posted on atصداقتیا همان راستکارییکی از معیار های مهم در زندگی بحساب میآید .اشخاص صادق در جامعه , بین فامیل و دوستان شان از عزت و اعتبار خاصی برخوردارند .


صداقت , راستی و یکرنگی از جمله صفات برجسته افراد محترم و صاحب رسوخ در جامعه میباشد .کسیکه در امورات روزانه خویش با اطرافیانش صادق باشد و از خیانت و دوروئی بپرهیزد میتواند در اجتماع جایگاه ویژه و خاصی در نزد دیگران برایش برگزیند .کسانیکه این واژه را نادیده گرفته و در زندگیشان با اطرافیانشان با دوروئی و خیانت عمرشان را سپری میکنند هرزگاهی خواهند فهمید که یکبار که انسان در نزد دیگران اعتبار و آبروی خویش را از دست بدهد دیگر نمیتواند جبران کند.


صداقت در اعمال روزانه از جمله میراثپیامبران ما بوده که نسل به نسل به ما منتقل گردیده است پیامبران بخاطر همین صادق بودن شان در نزد مردم از اعتبار خاصی برخوردار بودند چنانکه حضرت محمد ص را بخاطر صداقت و امانت داری شان آن حضرت را امین یا امانت دار می نامیدند.


 


همچنان شاهد روز افزون طلاق در زندگی مشترک جوانان هستیم و اکثراً بخاطر خیانت طرفین بیکدیگر میباشد اگر در زندگی مشترک زد و شوهر صادقانه بهم عشق بورزند و هیچ نوع خیانت در زندگی شان سایه انداز نگردد هیچگاه واژه شوم طلاق بکار نخواهد رفت .


در تمامی عرصه ها مانند : حکومتداری , دفترداری , شراکت در امور بازار , زندگی مشترک و خلاصه اگر هر فرد وجدان خویش را قاضی خویش قرار دهد و قبول کند که صداقت در امور محوله باعث عزت و اعتبار وی در جامعه و در نزد خودش میگردد دشمنی ها و نفاق از بین جامعه ریشه کن خواهد شد.اشخاصیکه با خیانت و فریب دیگران زندگی را به پیش میبرند برعلاوه اینکه دیگر کسی به آنان اعتبار نکرده و ماهیت و شخصیت شان در نزد دیگران زیر سوال میرود ,خودشان نیز اگر دارای وجدان بیدار باشند دچار عذابوجدان میگردند .بیایید صادقانه قضاوت کنیم تا صادقانه و آرام زندگی کنیم......


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160