آرزوی یک دخترافغان

Posted on at


آرزوی یک دخترافغان!!!!
اگرراجبع آرزوی یک دخترافغان بنویسم بازهم کم است.چون دخترافغان آنقدرآرزوداردکه بالای یک قطعه کاغذجای نمیشود.وازحساب وشمارش هم بالامیباشد.آرزوچیست؟چراآرزوبه وجودآمد؟اگرآرزونمی بودچی میشد؟این همه سوال ها ذهن مرامقشوش کرده بود.تابلاخره توانستم جواب همه رابدست آوردم. بعضی اشخاص نظریات مختلف درباره آرزودارند.که میگن!!آرزوعبارت ازبدست آوردن مال دنیا


.
ولی به نظرمن آرزوعبارت ازبدست آوردن خواهشات میباشد.آرزوبخاطربه وجودآمد تاکه انسان بتواندخودرابه بهترین مقام برساند.اگرآرزونمیبودزنده گی برای انسان هیچ مفهوم نمی داشت. آرزوی دخترافغان اینست که درکشورش صلح,آرامی,آزادی,آسایش,رفاه وامنیت باشد.درچشم هیچ یک ازمادران وطنش ازخاطرفرزندانشان اشک غم نباشد.دیگرهیچ یک ازپدران مابه دنبال یک لقمه نان حیران وسرگردان نباشند.وجوانان ازدرس وتحصیل بازنمانند.برسرزنان ظلم وستم نشود.وبه بالای اطفال کارشاغه راانجام ندهند.آری اینست آرزوی یک دخترافغان


.
آرزوی من هم به حیث یک دخترافغان اینست که روزی افغانستان رازیبا,آباد,وسربلندببینم.وروزی صلح درافغانستان به وجودبیاید.ویگانه آرزوی من اینست که همین قسم که من به مکتب میروم روزی شودکه دختران افغان چی درداخل شهر وچی درقریه جات به مکتب بروند.وادامه تحصیل نمایند.وآزادی که یک دخترافغان لایقش است به آن برسد.
مابایدهمیشه کوشش کنیم که به آرزوخودبرسیم.وازصدق دل دعاکنیم.که آرزوی مابرآورده شود.وموقعیکه آروزمابرآورده شد.شکرخداوندج رابجابیاوریم.چون این خداونداست که مارابه آروزیمان میرساند.پس به همه مسلمانان لازم است که همیشه درهرجاکه باشیم.خداوندجرایاد کنیم.بخاطریکه این خداونداست که مارابه بهترین مقام وبهترین جایگاه میرساند


.About the author

parmila-rahimi

سلام,پرمیلا رحیمی هستم در سال 1374 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم

Subscribe 0
160