بیکاری یکی از مشکلات بزرگ برای جوانان کشور

Posted on at


 


یکی از مشکلات بزرگی که اکثر جوانان در کشور ما از آن رنج می بردريا،بیکاری وعدم شغل مناسب برای آنها می باشد.بیکار وعدم شغل مناسب برای جوانان ریشه اکثر انحرافات در جامعه وکشور عزیز ما می باشد.که یکی از نمونه های آنرا می توان مبتلا شدن بیشتر از دومیلیون جوان را به مواد مخدر یاد کرد.طوریکه شما می داند سطون فقراط واساس هر جامعه وکشور را جوانان تشکیل می دهد.


کشوریکه دارای جوانان صحت مند،قوی وتحصیل کرده باشد آن کشور به سوی ترقی وپیشرفت در حال حرکت می باشد،کشوریکه دارای جوانان ضعیف،مریض وبی سواد باشد بسیار زود منحدم ونابود شده ودر حاشیه کشانیده می شود


.


امروز جوانان کشور ما با صدها مشکلات دست وپنجه نرم می کنند واز دانشگاه ها وپوهنتون ها فارغ می شوند،وزمانیکه با صد ها آرزو ها وامید فارغ می شوند برای آنها هیچ جای کار پیدا نمی شود.


بلاخره این جوانان به سطوح آمده وبخاطر در یافت کار از کشور خارج می شوند،بنا بر این شرایط برای او مساعد نمی شود تا از علم ودانش که آموخته است برای جامعه وکشور خود خدمت کند.


بخاطری اینکه بیکاری از کشور عزیز ما افغانستان برچیده شود باید یک پالیسی درست اقتصادی ساخته شود،تاکه چرخه اقتصادی در کشور عزیز ما به دوران بیفتد.فابریکه های تولیدی وپارک 


های صنعتی در کشور عزیز ما تاسیس شود،زمینه برای برای سرمایه گزاری در کشور مصاعد شود،تولیدات داخلی باید تقویه شود ومیزان صادرات افزایش یافته در حالیکه میزان وارد کاهش یابد،صیایع در کشور ترویج ومروج شود،کار کردن در جهت ساختن کشور به یک کشور صنعتی که می تواند بسیار مفید وموثر باشد.


 


نویسنده:سمیر


 .About the author

160