هوش

Posted on atبه طور عموم هوش تعریف های متنوعی داردکه متخصصان روانشناس آن را به سه دسته (تربیتی،تحلیلی،کاربردی) تقسیم نمودند که هر کدام ازین دسته ها تعریف خاص خود رادارند :


تربیتی :


داکتران روانشناس تربیتی به این اعتقاد اند که هوش وسیله یی است که برای توانمندبودن برای تحصیل کاربردخاصی دارد که یک شکل استعدادتحصیلی بشمارمی آید.آنهابه این نتیجه رسیدندکه شاگردانی که از هوش بسیر زیادی برخوردار هستندنسبت به شاگردانی که هوش کم دارند ، دردروس خویش موفق تر هستند ودر تمام سالهای تحصیل خود پیشرفتهای زیادی دارند.تحلیلی :


نظریه داکتران روانشناس تحلیلی این است که هوش عبارت از استفاده درست آن در موقعیت های بزرگ و کوچک درمحیط است.کاربردی :


دانشمندان هوش کاربردی ، هوش را چنین تعریف میکنند : هوش یک پدیده است که ظرفیت  آن را میتوان با تستهای اندازه گیری هوش مشخص کرد عامل های موًثر در ظرفیت هوش :


عامل های مهمی که میتواند برهوش تاًثیربگذارد عبارت از تغذیه دردوران بارداری است، اگر مادر در دوران بارداری از تغذیه سالم برخوردار باشد و رعایت کردن شرایط مختلف را در نظر بگیرد میتواند بر هوش نوزاد تاًثیر خاصی داشته باشد،اگر والدین نوزاد از هوش بالایی برخوردار باشند وبرخورد بجا با کودک خود داشته باشند،طفل خودرا در دوران کودکی از تغذیه سالم پرورش بدهند میتواندبرهوش کدک تاًثیرات مهمی داشته باشد
160