جوانان وفیشن!!

Posted on at


زیبایی یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی است که خداوند متعال برای بعضی از بنده های خود اعطا نموده و ظرافت ها وزیبایی


های خاصی را درچهره شان نمایان کرده که همه را خداوند پاک به یک چهره،قد،خوی وخواص های مختلف آفریده و امروزه همه


به فکر این هستند که همه زیبایی ها را در وجود خود داشته باشند بعضی از اشخاص که بسیارچاق هستند کوشش میکنند خود را از


این حالت نجات داده فعالیت های زیادی برای ازبین بردن چاقی خود انجام میدهند وآنها دوست دارند خود را مطابق به مد روز یا


آنچه که در بین افراد رواج است آماده سازند امروزه برای هر نوع مریضی دارو ها ویا شیوه ای برطرف کردن مشکل وجود دارد.که همه اشخاص به خوبی میتوانند از این تکنالوژی ها استفاده کرده و خود را زیباسازند سالانه فیصدی زیادی برای زیبایی تمام بدن


خود پول به مصرف میرسانند جلد خود را از هر نوع لکه،بخارها یاجوانی دانه،خال های اضافی پاک سازی میکنند و توسط وسایل


پیشرفته وتوسط عمل جراحی ودیگر عملیات ها جلد خود را زیبا میسازند وفیصدی زیادی ازجوانان درصورت خود جوانی دانه های


زیاد دارند و برای از بردن آنها نیز زیاد کوشش میکنند جلد های چربجلد های چربجلد های چرب عموما بخاریا جوانی دانه های زیاد دارد که همیشه به شکل


مسلسل برروی جلد وجود دارد بهترین راه از بین بردن این جوانی دانه ها این است که برای جلد چرب خود اعلاج مهم را پیدا کنیم


وبا استفاده از مواد طبیعی جلد خود را زیبا سازیم مثلا:استفاده کردن از ماسک های گیاهی،ویا ماست که خود ماست خاصیت شفاف


کننده را دارد که باید از آن استفاده کنیم وبعضی صابون های هم هستند که برای از جلد های چرب مورد استفاده قرارمی


گیرد.امروزه جوانان برای مد وفیشن زیاد علاقه مند هستند وهمیشه کوشش میکنند خود را مطابق به مد روز آماده کنند لباس ها،کفش ها و


دیگر وسایل زیب دهنده استفاده میکنند هر مدل و هر لباس وکفش مدت زمانی دارد که بین همه رواج پیدا میکند وبعد از مدتی مد


دیگری بین جوانان بوجود میآید مثلا مدل های موی هم مانند مدل های کفش ولباسمدل های کفش ولباس مدتی دارد که بعد از گذشت زمانی تغییر میکنند


و همه برای این کوشش میکنند که خود را مطابق به مد روز آماده کنند اما متأسفانه با به وجود آمدن مدوفیشن های کشور های بیگانه


مد ها ورسم ورواج های کشور خود ما از یاد رفته وفیصدی کمی از فیشن های رواج در کشور خود استفاده میکنند باید مد وفیشن هم


طوری نباشد که زیاده روی صورت بگیرد وهم رسم ورواج های خود ما را نیز فراموش کنیم. About the author

160