نماز ستون دین و عرش مومن ...

Posted on atنماز یگانه راه برقراری ارتباط مستقیم با خداوند است .نماز برترین عبادت بوده که برای تمامی مسلمین فرض گردیده است.میگویند :( دلها با یاد خدا آرام میگیرد .)


بندگان خداوند بخاطر شکر گزاری از نعمات بیکران خداوند به عبادت و نیایش با خدا میپردازند که یکی از همین راه ها ادای نماز توسط بندگان مومن و پرهیزگار خداوند است که با برگزاری نماز در مواقع و اشکال مختلف صورت میگیرد .مانند : نماز جمعه , نماز جماعت , نماز تراویح , نماز وحشت ونماز عید و ........از جمله نماز جماعت که دارای فضائل زیادی میباشد که بر علاوهٔ اینکه ثواب آن از نماز فردی بیشتر است باعث اتحاد و اتفاق بین مسلمانان نیز میگردد و نشانه وحدت و یکپارچگی مسلمین میباشد.


          (روز محشر که جان گداز بود                     اولین پرسش از نماز بود )                 زمانیکه اعمال ما در آن دنیا سنجش میگردد اولین سوال در مورد نماز میباشد .حال آنکه اکثریت جوانان بر این عقیده اند که ما وقت برای نماز خواندن زیاد داریم و در هنگام پیری نماز میخوانیم در صورتیکه آنان غافلند که یک رکعت نماز جوانی ثواب آن برابر است با هزار رکعت نمازی که در پیری خوانده شود.


پس این فرضیه بر همگان واجب است تا با ادای نماز در اوقات معینه لااقل بتوانند ذرۀ از نعمات بی کران خداوند را شکر گزاری کنند و توشۀ برای آخرت خود نیز ذخیره کنند.اما در صورت قضای نماز میتوانند قضائی آنرا بجا بیاورند.


                     ( به نماز نگو کار دارم – به کار بگو وقت نمازست.)شاهد هستیم که اکثریت افراد زمانیکه به کدام مشکل یا گرفتاری دچار میگردند و از همه در ها نا امید میگردند آنگاه به درگاه ایزد منان شتافته و کمک استدعا میککنند و شب و روز به نماز و نیایش میپردازند در صورتیکه باید آنان در همه حال به عبادت الله تعالی بپردازند نه تنها زمانیکه به  مشکل و گرفتاری دچار میگردند.


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160