خداوند همه را میبیند اما صبر میکند

Posted on at


 


این را نباید فراموش کرد که خداوند در همه حال بینا و داناست


او میبیند ، میشنود ، میداند ،،، اما باز هم صبر میکند


و همیشه در مقابل اعمال خوب مان به ما پاداش و ثوابی را اعطا نموده است و اما ...آیا تا کنون با خود فکر کرده اید که با تمام اینهمه گناهان ما ، چرا او در برابر ما عکس العملی نشان نداده و صبر میکند؟؟!


بله ! ... او صبر میکند تا فرصتی داده باشد برای توبه . او تا اندازه بزرگوار و بخشاینده است که فرصت دوباره را هم در برابر اشتباهات بنده گانش به آنها میدهد ... تا ما یک بار دیگر بخود آمده و به درگاه پروردگار یکتا پناه آورده تا از عذاب آخرت رهایی یابیمبه نظر من او خوبان را نزد خود میخواهد تا آنها که در طول عمر شان گناهی را مرتکب نشده اند ، از این به بعد هم فرصتی نباشد که گناهی انجام دهند ... اما برای گنهکاران فرصت برای پذیرش گناهان ، اشتباهات و توبه از آنها را میدهد .این فرصت را نباید از دست داد ، با این فرصت ما میتوانیم از جمله همان آدم خوبهای داستان باشیم ... داستانی که آغازش با پایانش هردو پر سعادت و نیکی باشد ... خدای این داستان آن باشد که نفس و هستی دراختیار اوست ، بی او نه من و نه تو دوامی خواهیم آورد ... پس خدا را نباید فراموش کرد ، همانطور که او با ما است ما هم باید در راه او باشیم و تنها از او اطاعت کنیم!


تنها به درگاه او باید سرسجده را فرود آور و تنها باید از او اطاعت نمود ... 


 About the author

160