مواد مخدر

Posted on at


(مواد مخدر)


مواد مخدر از جمله خطرناکاترین مواد نشه آور میباشد که اظرار مختلفی در بدن بوجود می آورد. مثلا: عوامل فردی و اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،جنگها و حتا از بین بردن انسان وغیره امراض مختلف میشود. معمولا انسانها در سن نوجوانی بیشتر به این مواد روی میاورند تربیت ضعیف والرین باعث، و مخالفت با والدین باعث میشود و ارزشها های خانواده گی را زیر پا مینمایند و به خانواده هیچ توجه نمینماند و به مواد مخدر روی میاورند. یک از دیگر علت های روی آوردن به مواد مخدر اعتماد به نفس ضعیف است یعنی به هراندازه که شخص اراده ضعیف، فقدان کنترل بر خواهشات نادرست داشته باشد به همان اندازه زود تر به مواد مخدر روی میاوردیکی از موارد دیگر که باعث زود روی آوردن شخص به مواد مخدر میشود نگرش مثبت نسبت به مواد مخدر میباشد. متاسفانه که بعضی از معتادان به این فکر میکنند که مواد مخدر بر رفع درد های جسمی و خسته گی های روحانی، روحیه قوی وبخشیدن یک بدن سالم و غیره موارد خیلی موثر میباشد و انسان را قوی میکند در حالیکه مواد مخدر بر عکس تمام این موارد میباشد. و تمام این قدرت ها را از بدن انسان دور میسازدآیا میدانید چه عوامل ناگوار باعث روی آوردن یک شخص به مواد مخدر میشود؟؟


در صورت مراقبت غیر جدی والدین در قبال فرزندان شان *


 داشتن دوستان نا شایسته *


 موجودیت مواد مخدر در محیط زنده گی.*


 بیکاری یا وظیفه نا سالم *.


 نبود تبلیغات بر ضد مواد مخدر *


 مشکلات اقتصادی و یا اقتصاد ضعیف *


دور بودن از دایره اسلام *


این شرایطی بود که در صورت وجود این شرایط امکان این است که فرد به مواد مخدر روی (نشه آور) روی بیاورد * 


 


 


 


 About the author

160