شهوت

Posted on at


786


شهوت یکی از غرایضی است که در انسان نهادینه شده است ودر اکثر اوقات همین شهوت است که انسان را شاید به هلاکت برساند . اگر انسان به خداوند ایمان کامل داشته باشد می تواند با این شهوت و نفس خود مقابله نماید.


و چنان روایت است که مبارزه با نفس و شهوت یکی از جهاد های اکبر است .


و در بیشتر روایت نیز دیده می شودکسانی که به خاطر خوشنودی خداوند از شهوت دست کشیده اند و مرتکب گناه نشده اند به مقام های بلند رسیده اند و خداوند چیزی که به مراتب بهتر است را به آنها داده است واز آنها نام نیک در این دنیا به جای مانده است و اما کسانی که نتوانسته اند بر شهوت خود مقابله کنند نه تنها نام نیک از  آنها به جای نمانده است بلکه اگر مانده نامی که همیشه برای عبرت گرفتن از آنها استفاده می شود.


 از بزرگانی که بر


شهوت خود قلبه کردند  می توان از حضرت یوسف نام برد و یا هم از ابن سیرین زمانی که در دکان پارچه فروشی بود و همان داستان که تمامی مردم می دانند برای  وی اتفاق افتاد و باعث شد که خداوند علم تعبیر خوا ب را در سینه او جای داده و تا به امروز از علم او استفاده شود پس دوست عزیز جلوگیری از شهوت زمانی خوب است که وسایل گناه فراهم باشد و تو فقط به خاطر از ترس خدا بگویی یا پروردگارم تو خود آگاهی که من همی اکنون می توانم این گناه را انجام بدهم ولی به خاطر عشقی که به تو دارم و ترسی که از تو دارم مرتکب این گناه نمی شوم 


و مطمئن باشید که ثمره کار خود را می بینید و خداوند پاداش های فراونی را برای شما می دهد


به امید جهانی بدون بدی


و مردمی که چشم به یکدیگر به ناحق نداشته باشند
About the author

160