برای جلوگیری از آلوده گی محیط زیست چه باید کرد؟؟؟

Posted on at(مشکلات محیط زیست)


مشکلات محیط زیست یکی دیگر مشکلات یک کشور و یا منطقه است که ازدیاد نفوس،استخراج معادن، وسایط ترانسپورتی، بخصوص حمام ها وغیره عوامل باعث آلوده گی یک منطقه میشود این یک عامل بزرگ از بیماری ها و حتا باعث جان انسانها، حیوانات و هر موجود زنده دیگری میشود . امروزه ما میبینم که در اکثر کشور ها (جلو گیری از آلوده گی محیط زیست) در نساب تعلمی یک کشور هم ذکر شده تا فرد فرد جامعه از این عامل خطرناک آگاه شود و به نوبه خود از این عامل جلوگیری کند و به حفظ محیط زیست خود بپردازد. حفظ محیط نه تنها باعث جلوگیری از امراض مختلف میشود بلکه نظافت را هم مرا عت میکنم و امراض را از محیط خود دور و تبدیل به یک محیط سرسبز و شاداب میکنم


            


کشور ما افغانستان با مشکلات محیطی زیاد مواجه است از جمله: فرش ماینها، تخریب خانها، قطع جنگلات وغیره موارد دیگر است که اگر این وضع بدین رقم ادامه پیدا کند ممکن است که فاجعه یی رخ دهد که غیر قابل باور باشد و بعد هم درست کردن آن ناممکن باشد هم تمام مردم و ارگانهای دولتی وشاروالی دست به دست هم داده و یک محیط خوبی را برای خود فراهم کنید


برای جلوگیری از مشکلات محیط زیست چه باید کرد؟؟


در اینجا ۴ عامل جلوگیری از آلوده گی محیط زیست را به شکل مختصر به شما واضع میسازم


جلوگیری از قطع جنگلات 


 منع شکار حیوانات وحشی بخصوص حیوانات که به امراض مبتلا هستند.


ایجاد شبکه های آب آشامیدنی در شهر ها


کاهش استفاده از وسایط نقلیه که جهت نفت حرکت میکندوظایف ما درقبال محیط زیست چیست؟


با منظور یک زنده گی باسعادت و سالم وظیفه تمام ما و شما است که در حفظ محیط زیست سهم ارزنده داشته باشم آلوده گی محیط به دو قسم است: ۱ـ آلوده گی طبیعی ۲ـ تخریب محیط توسط انسانها


پس باید جهت حفظ محیط توجه زیاد داشته باشیم چون توسط ما انسانها محیط زیست تخریب نشود از قطع جنگلات خود داری به عمل بیاید و خود داری از انذاختن کثافات روی جاده و نظافت خانه، مکتب و محل کار خویش از جمله وظایف ما در قبال پاک نگهداشتن محیط زیست میباشد امید وار هستم که شما دوستان عزیز وظایف و مسولیت خود را در برابر کشور خویش ادا نماید


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

160