رمضان

Posted on at


 

 

         

               

          

               شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس    

بارالها!شکرنعمت هایت را برای انجامش دستانم کوتاه فکرم خاموش وناتوانم ازآن چگونه بدون هیچ توقعی مرا به مهمانی وتوجه ات فرامی خوانی خدایا!چقدربه من بنده خاکی عنایت دادی وبرایم ماهی فرستادی بنام رمضان آری!رمضان می آید وبهشت بهترین رویش خود رابه چمن زارصحرا های سپیدش می بندد ورضای خداوند به این چمنزارها گل خوبترین نوع عبادت را می چیند رمضان می آید تشنه گی های تورا به خاطر سیراب شدن می نوشد وبرف انبوه گناهانم را آتش عشق تو تا آب شدن می نوشم رمضان می آید برسر سفره های دلهای همه می شود مهمانم تا که باشد قبول خداوند از بار گناهانم به واقعیت رمضان ماه قیام وشب زنده داری ورازونیاز باحق تعالی است ماه صداقت وانفاق در راه خدا ماه جهاد ومبارزه باهرنوع دشمن وبت درونی وبیرونی است ماه خودداری ازحلال ومباح در راه رضای خداوند ماه رحمت ومغفرت ماه عشق وعلاقه به بهترین معشوق ماه وبالاخره ماهی که باعید فطروجشن وشادی خاتمه می یابد ای کاش!جواب مهمانیت را خدای خوبم بااین همه میزبانی گرمت بتوانم سفره رنگینت را رنگین تر کنم

 

 

   About the author

160