اصلاح قلب

Posted on at


 


خداوند متعا ل تمام مسلمانا ن را مکلف ساخته است  که به  ا وبا ورویقین داشته با شند وهد ف ا ز ا یما ن این ا ست که د ل ها ی ما مسلما نا ن تنها به ذا ت یگانه بسته وگیره خورده  باشد وا راده وعمل ما ،به اوامرالله تعالی موافق گرد د.وانسان باید به یگانگی خداوند با وردا شته وهیچ شک وشهبه یی د ر ذات اونیا ورد.چون خداوند از هر گونه عیب ونقصی پاک ومبرا ء است خداوند خالق زمین ،وآ سما ن بهشت ،ودوزخ می باشد. کسی که به خداوندعقیده داشته باشد.هیچ گاه درزنده گی خار وحقیر نمی گرد د.وهمیشه پیش خداوند  وبنده گانش سر فرا ز وسر بلند می با شد.


وظیفه ا نسا ن است که تا زمانیکه زنده است  عبا د ت خداوند را به جا آورد.چون خداوند نعمات زیادی را برایش داده ا ست واین عبا دا ت در مقابل عبا د ا ت خداوند هیچ است .وتمام عبا داتی را که انسا ن به با ر گاه الله ادا می کند.اصلاح قلب گفته می شود.خداوند برای  اصلاح قلب را ه های زیا  د ی را پیش روی ا نسا ن ها  گذ ا شته است واختیا رش را د ست بنده خود وانسا ن می تواند راه خوب ویا بد را انتخا ب

کند. برای اینکه بیشتر بدا نیم ا صلاح قلب یعنی چی چند نکا ت را برای شما بیا ن می دارم 


1- نماز


هر فرد مسلما ن مکلف ومجبور است که پنج وقت نما ز خود را ا دا کند.چون د ین مقد س اسلام نما ز خواند ن را بالای مسلما نا ن فرض کرده ا ست نما ز خواند ن باعث طولانی عمروروشنا یی قلب انسا ن می گرد د.ونما ز خواند ن انسا ن را به خداوند نزدیک واز شیطا ن  دور می سا زد.وکیسکه نما ز را برپا می دارد ترس خداوند د ر دل اومیبا شد.وهیچ گاه به طرف گمراهی کشا نیده نمی شود.ونماز خواند ن در قلب ما ترس از الله  را زیاد می کند.وما را از کا رها ی بد ونا شا یسته با ز می دارد.چون فرق مسلما ن باغیر مسلما ن د ر نما ز است کیسکه نما زنمی خواند از د ر گاه خداوند دور وبه شیطا ن نزدیک می شود.  


2- زکات


زکا ت به معنای پا کی وزیا د ت است زکا ت قسمتی ازما لی معین به مستحقین ،باداشتن نیت ا د ا ی زکا ت بد و ن  کسب منفعت میباشد زکات باید از پول پاک حاصل گرد د. وشخص باید پول را از را ه حرام بدست نیاورده باشد. تا به د ر گاه خداوند قبول گرد د. یکی از ویژه گی ها ی د ین مقد س اسلا م زکا ت میبا شد .کسانیکه وضع اقتصادی زیا د دارند باید زکات ما ل خود را بدهند.ویا باید به نیا ز مندان کمک کند تا د ر آخرت د ستگیرش گرد د.زکا ت د ل های  ما را از حرص،بخل وبی رحمی نگه می دارد. زکات د ا د ن پیروی از اوامر خداوند میباشد وبرای ا نسا ن منفعت زیا د دارد.رفع احتیاج فقرا ومساکین  ،پیدا شد ن خیر وبرکت در ما ل وزند گی ،دریافت ثوا ب دنیا وآخرت
،تقویت روابط برا د ری در بین مسلما نا ن ،از بین برد ن کینه وکد ورت ،از جمله فواید زکا ت میباشد.


3- روزه


یکی ا ز فرا یض د ین مقد س اسلا م روزه میباشد  انسان به خاطر خداوند از صبح تا به شا م نه غذا نه آب می خورد. روزه تحمل د ر گرسنگی وسختی را د ر قلب پرورش می دهد.وروزه گرفتن انسا ن را از حا ل زند گی فقراء باخبر میسازد.چون بعضی از اشخا ص وجود دارند که حتی  نا ن خشکی برای خورد ن ندارند.روزه گرفتن انسا ن را ا ز گناه ومعصیت باز می دارد .انسان کوشش  کند که روزه خود را با غیبت کردن،دروغ گفتن، دزدی کرد ن ،خورد ن ما ل یتیم ،حرام نسازد. کسیکه روزه داراست  باید تما م وجو د ش روزه دارباشد تا مورد د ر گاه ایزد تعا لی قرا ر گیرد.


4- کبر وغرور


کبر وغرور انسا ن را به آ سما ن برد ه ولی  یک با ره گی به زمین سیاه می زند کبر وغرور انسا ن را به هلا کت ونا بود ی می کشاند. چو ن ا نسا ن ا ز خا ک آفریده شده  وپس بر خا ک فرود می رود.پس غرور ما از چیست ؟بعضی از اشخا ص د ر د نیا وجود دارند. که به خاطر ما ل وثروت  کبر وغرور دارند وخود را ثروتمند د نیا حس می کند وهمیشه غرق خیالات ،خواهشا ت  نفسانی خود هستند ویک ذ ره به فکر آخرت خود نیستند فکر می کنند توسط ثروت خود همه چیز های دنیا را خریداری کنند .ولی سخت د ر ا شتباء اند چون د ر آ خرت همه با ز خواست می شود. انسا ن هرقد ر ما ل وثروت د ا شته با شد با زهم  د و متر تکه سفیداز د نیا با خود میبرد.انسان باید به عوض ما ل د نیا اعما ل نیک را با خود ببرد تا اعما ل نیک چراغی در قبرش گرد د.واز عذاب قبر نجات یابد.وخداوند مانند بنده گا ن خود کبر وغرور ندارد وشاه وگدا برایش یکی است انسان باید از امراض همچو ،حرص ،بخل،حسد،غیبت،دروغ،دلهای خود را پا ک نگهدارد د ر احا د یث آما ده است د ر بد ن پا رچه ای از گوشت است که اگر اصلاح شود تما م اعضا ی بد ن اصلاح می گرد د .واگر فاسد گرد د تما م بد ن فا سد می گردد مسلما نان آگاه با شید که آ ن قلب می با شد.وبا ید قلب ما مانند: آینه نسبت به دیگران پا ک وسیقل دهند ه باشد.واز نیا ت بد پا ک باشد تا اعما ل ما نیز پا ک گرد د .خوشا به حال کسی که قلبش پاک باشد و همنشین با پیا مبران وبهشت را حا صل گرد د.


 About the author

160