عکس یا خاطره

Posted on at


 


  


همیشه برای اینکه به گذاشته خود نظر بیاندازیم ویا دوستانی را ببینم که کدیگر در بین ما نیستن  ویا هم از هم دیگر دور هستیم به البوم عکس های خود مراجعه می کنیم هرچند تا چند سال پیش علم چندان پیشرفتی نداشت و داشتن عکس هزینه زیادی داشت به همین علت تمامی عکس ها از چند صد تا در صورت زیاد بودن تجاوز نمی کرد ولی امروزه هر کس می توان گفت بیش از هزاران عکس از خود به صورت سافت دارد.


ولی به نظر شما عکس بهتر است باشد و یا اینکه خاطره را در ذهن خود داشیم


درست است عکس انسان را به گذشته می برد و نشان میدهد هر شخص چه قیافی داشته است ولی بهتر این است که درذهن خود از گذشته خاظره داشته باشیم  به خاطر موارد ذیل


یک: این عمل باعث می شود که ذهن قوی داشته باشیم


دو  : باعث می گردد در هر وقت و زمان از عمل کردها گذشته خود به صورت تجربه استفاده کنیم.


سه : اگر دور از دسترس عکس های خود بودیم بتوانی برای ساعتی خود را سرگرم کرده و خاطرات گذشته خود  مرور نمایم


اما خوبی های که عکس دارد هم می توان بر شمرد به طور مثال می توان آن را به کسانی که در آن زمان نبودند مانند فرزندان و دیگر افراد نشان داد و خاطرات خود را با آنها شریک کرد


تشکر از حوصله مندی شما دوستان عزیز امید وارم که موضوع قابل توجه بوده باشدAbout the author

hi45linakary

no want to say about my self

Subscribe 0
160