تفاهم و هم پذیری

Posted on at


تفاهم و هم پذیری


هم دیگر پذیری یکی از مهم ترین اعمال انسانی است انسان موجودی است که به تنهای خود و دور از جامعه زنذه گی کرده نمیتواند. ما زمانی  میتوانیم که در جامعه خود را نشان دهیم که تفاهم بین دوستان و دیگر مردم داشته باشم و با همه مهربان باشم زیرا همه انسانها در جامعه از حق و حقوق مساوی برخوردار هستند یک شخص موفق نباید بین دو برادر مسلمان خود فرق واقع شود و همه را به یک چشم ببیندهمه ما باید در خانواده مکتب در جامعه و در سایر اماکن باید با تفاهم و هم پذیری زندگی نماییم. اگر یک انسان در فضای دوستی ، صمیمیت و هم پذیری زنده گی کند نه تنها سبب خوشبختی خویش میشود بلکه سبب پیشرفت و ترقی یک جامعه هم میشود به این ترتیب ما به حیث یک مسلمان وظیفه داریم تا تفاهم و هم پذیری را قبول و در زندگی خویش پیاده کنیم.نوع دوستی، نفع رسانی به هم نوان، احترام به بزرگان و سایر حقایق زنده گی اساسات دین مبین اسلام به شمار میرود پس از این معلوم است که زمانی ما متوانیم یک مسلمان واقعی و کامل باشیم که تفاهم و هم پذیری را در زنده گی ما تطبیق باشد و بدون نظر داشت ربان، مذهب، قومیت، ملیت ونژاد انسانها فرق قایل نشویم و با همه با تفاهم و هم پذیری زنده گی نماییم.


هدف از این بو که اگر میخواهم یک زنده گی آرام خوب وخوشی داشته باشم و تمام افراد از شما زاضی باشند تفاهم و هم پذیری را در زنده گی خویش باید تطبیق نماییم زیرا دین اسلام هم بر این موضوع ناکیید زیاد نموده است.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

160