بانوی کنگفو کار تیم ملی افقانستان

Posted on at


نيلاب عاشوري

بانوي تيم ملي كنگفو کار, افتخار افغانستان

امروز زنان افغان هم پایه با مردان افغان در هر عرصه فعالیت نشان میدهند ؛اما نه تنها که مورد تشویق قرار نمی گیرند بلکه از طرف افراد نا اگاه مورد تحقیر نیز قرار میگیرند . اما شجاعت دختران افغان قابل قدر است  ؛زیرا در مقابل این چنین افراد شجاعت خود را از دست نداده بلکه با عزم بیشتر دوباره شروع  میکنند و از سر می گیرند.

افغانستان امروزه افتخاراتی را به دست اورده که از دست اوردهای همین بانوان شجاع وبا همت افغان است که در عرصه های مختلف توانسسته اند ,افغانستان را با چهره ای جدید و متفاوت تر از آنچه در اذهان مردمان است را به جهان معرفی نمایند . در حالی که هنوز هیچ ارگانی در افغانستان نیست که برای این بانوان زحمت بکشد و گامی در راستای ارتقاط ظرفیت ایشان بردارد و زمینه ی رشد اینان را فراهم سازد

زني را..

زني را مي شناسم من

که شوق بال و پر دارد

ولي از بس که پر شور است

دو صد بيم از سفر دارد

زني با تار تنهايي

لباس تور مي بافد

زني در کنج تاريکي

نماز نور مي خواند

شاعر : فریبا شش بلوکی

از مجموعه شعر شبانه

حداقل ما با همین گفتار اندک خود میتوانیم انها را تشویق کنیم تا در اینده بتوانند افتخارات بیشتری برای افغانستان عزیز به بار بیاورند و فردایی روشن تر از امروز را برای آسمان تیره و تار مان را به ارمغان آورند.     .About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160