امید درزندگی

Posted on at


امید درزندگی همچون روزنه یی درگودال تاریک

امید درزندگی تنها روزنه ای است ، برای رسیدن به فردایی بهتر وپلی است برای رسیدن به فردایی امیدوارانه تر ورهایی ازدغدغه هایی درونی وانرژی بخشیدن به آغازی بهتر است .

آری !امید است که در بدترین شرایطی که انسان درگودال یاس وناامیدی می افتد وی را نجات داده و به زندگی وادامه دادن به آن ،وی را نیرو می بخشد وانسان را تشویق به بهتر زیستن و بهتر ایستادن می کند واز گرداب مشکلات نجات می دهد .

پس میتوان گفت ؛ که با داشتن امید درزندگی ،می توان صاحب یک اعتماد به نفس قوی گشت. انسان موفق امید را سرمشق راهش می کند ، تازمانی که روزنه ئ امید در دل مان رخنه نکند؛ نمی توان قدمی هم به جلو حرکت کرد وموفق شد

.

انسان هایی ناامید درزندگی گوشه نشینی را اختیار نموده ودر گودال یاس و ناامیدی میافتند، انسان نباید درهر شرایط حتی شکست ناامید شود. چون پشت هر شکست موفقیتی نهفته است وپشت هرشب سیاهی ،صبحی سپید نمودار خواهد گشت .

انسانهای با ایمان هرگز سست همت نشده و امید خود را از دست نمی دهند وغافل از روزگار نمیشوند.

امید در زندگی چون قایقی دروسط آب است ،که همان قایق او را از غرق شدن نجات خواهد داد. پس برای داشتن یک زندگی خاطره انگیز و زیبا و پراز آرامش امید باید داشت و می توان به آرامش درونی وفکری رسید.

بزرگترین نابودی انسان ناامیدی است. اشخاص نا امیدهمیشه به مرگ و بیهودگی فکر می کنند و به زنده ماندن شان باور ندارند و از زندگی شان لذت نمی برند. و زندگی را بر خود جهنم میسازند. اشخاص ناامید درحقیقت به خداوند ایمان ندارند و خود را نیز قبول ندارند که درآینده می توانند شخص موثر درجامعه شان شوند. البته! نباید سعی وتلاش را از یاد برد وتنها به امید تکیه کرد وبس

تشکر از حسینا غلامی.160