کمبود برق

Posted on at


کمبود برق


برقی که اگر حتی برای لحظاتی اندک قطع گردد ،موانع و مشکلات بسیاری صد راه زندگی مان قرار می گیرند و ما را با بن بست مواجه می سازد ؛منجل شدن تمامی کارها و برنامه ئ روزانه ئ مان و زندگی همان لحظه ئ مان .


چرا که برق و تمامی اختراعاتش آنطور ما را وابسته ئ خود ساخته است که اگر نباشد و به اصطلاح عامه برود که نمی دانیم کجا هم می رود نقطه ئ توقفی است برآن گذر .قطع شدن از تمام دنیای اطراف آنچه در آن می گذرد ؛همچون صنف آموزشی مان و بانوانی که مجبور می شوند پشت کامپیوتری خاموش با صفحه ای سیاه بنشینند و روی کاغذ مقاله بنویسند .


اما روزنه ئ امید هنوز موجود است و می درخشد و رئیس برق مان نیز به محکمه و عدالت کشانده شده است تا شاید احوالی بهتر و روزگاری پر تحرک تر داشته باشیم .


بانوان جوان مان در این دوره ئ آمزشی سخت درس می خوانند و سعی در نوشتن دارند و برنامه ویندوز را در حال به اتمام رساندن و گام برداشتن به سوی برنامه ئ ورد و کامپیوتری نوشتن هستند .About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160