نقش جوانان در جامعه اسلامی

Posted on at


                             


جوانی بهترین واحساسی ترین دوره عمر هر موجود زنده به خصوص انسان میباشد در همین دوره است که انسان میتواند سرنوشت خویش را رقم بزند وافق آینده خود را روشن و درخشان ویا آینده خودرا تیره وتار بسازد .در عصر امروزی جوانان زیاد تر مورد توجه اندودر شکل گیری موضوعات مختلف در جامعه اسلامی نقش موثر ایفا میکنند  چنان چی رسول لله (ص) میفرمایند:  پنج   چیز را جلوتر از پنج چیز غنیمت بشمار  زندگی را قبل از مرگ  جوانی را قبل از پیری توانگری را قبل از ناداری سلامتی را قبل از از بیماری   فراغت و فرصت را قبل از گرفتاری که جوانان امروز نقش ها مهمی را در جامعه اسلامی ایفا میکند و جوانان مومن با داشتن ایمان راسخ به ذات الهی وپیروی از اوامر و اجتناب از نواهی آن ذات حق دست حق دست صفتی دارن که نقش تحین کننده در جامحه داشته و میباشند زیرا بهترین ومبتکرترین افراددر را ترقی وپیشرفت جامعه جوانان استند که احساس مسوولیت جوانان مسلمان را وادار میسازد تا به پلان گذاری، نظم، برنامه سازی روز مره خود را از گذراندن وقت گرانبهای خود را به برنامه ها واعمال زشت وناپسند اجتناب نموده و وقت را صرف آموختن علم واطاعت از اوامر الهی نمایند. چنان چی حسب و ارشاد نبوی(صلی لله علیه وسلم)مسلمان مکلف است که جوانی را قبل از رسیدن کهولت وپیری غنیمت شمردواز آن کمال استفاده را در راه خیروطاعت نمایند چه خوب است که انسان به اغتنام مرحله جوانی از همه توانمندی جسمی و طاقت نیرویش در مسیر عبادت و رضای الهی نهایت بهره گیری و استفاده را ببرد که در جامعه کنونی جوانان که اکثر نفوس جامعه را تشکیل میدهندودر حال رشد وانکشاف جسمی وفزیکی هستند و در تمام بخش های جامعه میتوانند نقش های کلیدی داشته باشند و برای حال وآینده خویش دستاورد بزرگ وافتخار بیاورند.


 


وجوانان مسلمان باید بدانند که جوانی ستاره یی است که فقط یکبار به آسمان زندگی میدرخشد و آنهای که از این مرحله زندگی استفاده نمیایند از جمله    .گروه بهترین امت الهی به شمار نمیروندچنان چی شاعر میفرماید:


جوانی خود مرا نتها امید زنده گی بود


دیگر من با چه امیدی توانم زندگانی کرد


جوانان در بهار عمر یادی از شهریار آرید


                             که عمری در زجوانی نغمه خوانی کرد


ومن الله توفیق


تهیه و ترتیب مروه(رسولی)


 About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160