خشونت علیه زنان

Posted on at


خشونت علیه زنان!!!


زن یک کلمه مقدس وهدیه الهی است.زن زینت وزیورهرخانه است.پشت هرمرددست یک زن موفق است.حقوق بشرحق زن ومردرامساوی اعلان کرده است.ولی امروززن رایک سامان بازی فکر کرده وبه هرطرف آنرابازی میدهند.امروزدرمقابل زن هرگونه ظلم وستم قراردارد.این است که باتمام مشکلات وظلم ستم هادست وپنجه نرم نموده وخودراراحت احساس میکند.وهرگونه رنج واندو راتحمل میکنند.


بعضی اززنان هستند که باظلم ستم شوهرسرخودراخم نموده وبه خواسته های معقول ونامعقول گوش میدهند.امروزخشونت علیه زنان زیادگردیده حتی بااندک ترین کارجزیی مردبالای زن دست بالا نموده وبه گونه وحشی باوی رفتارمیکندوحتی اورادرخانه حبس نموده واجازه نمی دهدکه به خانه مادر خودبرود.


بعضی اززنان با خاطرآرام به وظیفه خود میرود.اماعده یی ازاین نعمت محروم اند.بیشتراین خشونت هاگرفتن مهریه های زیادازفامیل پسرمیباشدکه مردآنهارابابسیارمشکل جمع آوری میکند. وبازقصدخودرا ازخانم خود میگیرد.بعضی ازمردان به دنبال هواوهوس خودبوده وخواهشات بی جایی اززن خودنموده ومیخواهندکه اورابه مثل خودبی حیا وبه راه بدبکشانند.ووقتی زن ازوی سرپیچی کندبه گونه وحشی باوی رفتارمینمایدیااورابه قتل میرساند.این چنین حوادث بیشتردرکشورهای که جامعه آن بی فرهنگ,بی تجربه,وبی ثبات است ومردان آن بی سواد اندصورت میگیرد.


هنوزمردانی هستندکه بالای زنان خودآنقدرفشارمی آورندکه زن مجبورمیشود که دست به خودکشی بزند.وبعضی ازخانواده هاهم هستندکه دراثرنیرنتهمت دروغ گ وگفته های بیجابه مردخانم وی رادرزیرخواهشاتدرآورده وازاین کارخودلذت میبرند.چه خوب است که مابه حال این مردان تاسف داشته ومشت محکمی به دهان این مردان بزنیم تادیگرازحقوق ماسوء استفاده نکرده ومارابه عنوان یک هدیه, یک یاورهمنشین ودست کمک به خودبدانند.وبه ماقدراحترام وشایستگی داشته باشند.About the author

160