مکتب خانهءآگاهییست

Posted on at


مکتب کاشانهءعلم وعرفان بوده.انسان با همین مکتب است که در عرصه زنده گی به موفقیت هایی دست می یابد.


انسان از زمان کودکی تانو جوانی نیاز دارد که در مورد بعضی چیزها آگاهی پیدا کند وبیاموزد.


واین مکتب است که این امکان را به انسان می دهد که در این راه موءفق شود.واین به دست خود انسان است که ازمکتب چه گونه بر داشت داشته ودرنزد خود تحلیل می کند.


درنزدبعضی اشخاص که برای آگاهی بیشترسعی می کنند مکتب خانهءعلم ودانش است .اما در نزد بعضی انسان ها که زنده گی وتعلیم را یک سرگرمی بیش نمی دانند مکتب جایی برای تفریح وفراراز مشکلات خانه است.


ودر بعضی موارد زمانی انسان اجتماعی می میشود که بتواند با محیط مکتب /کارکنان آن وشاگردان روابط خوب وحسنه برقرار کند.درآن زمان است که می گویند که حال انسان اجتماعی هستی.


پس مابایداز مکتب به منظورکسب دانش بیشتر استفاده کنیم تادرطی مراحل زنده گی به موفقیت بیشتر دست یابیم.


واگر انسان هااز مکتب به منظور کسب علم بیشتر استفاده کنند می توانند از طریق مکتب به آنچه در ذهن خود می پروراند یعنی به آرزوهایش برسد.


به امید آینده ئی باعلم ودانش وافغانستانی آباد با مردم با استعداد در افغانستانی پر اتحاد.


ای کودکان وطن ای نو گلان گل باغ وطن دست در دست هم داده برای کسب علم وآگاهی بیشتر ,آبادی وطن بکوشید.About the author

sajeda-amiri

Sajeda Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160