مشاوره چه قسم می تواند رهبری شود؟

Posted on atرهبری مشاوره عبارت از این است که مشاور تاچه حدی می کوشد مراجع را به دنبال خود بکشاند و اداره جلسه را بر عهده گیرد و نیز به میزان افکار و عقایدش ادامه جلسه مشاوره را تحت تاثیر می توان قرار دهد. جلسه مشاوره یک فعالیتی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله مشاور، مراجع را به دنبال خود می کشاند. و با پیشنهاداتش جلسه مشاوره را در نیل به اهداف تعین شده ادامه می دهد. برای آن که جلسه مشاوره به طور مفید و مئوثر انجام گیرد باید نکاتی را در نظر داشت. اول اینکه مشاوردراعمال نوع رهبری باید توانایی و میزان پذیرش مراجع را مد نظر قراردهد. اگر مراجع برای پذیرش رهبری اعمال شده آماده نباشد نسبت به جلسه مشاوره مقاومت خواهد کرد. دوم آن که باید بتواند در جلسه مشاوره در زمان مناسب از کلمات رهبری کننده به طریق درستی که به موضوع نیز مربوط می شود استفاده کند.
160