تر اوسه پوری مو دا په فکرکه راغلی چه ولی زمری ته د ځنګل سلطان وایی؟

Posted on at 


نه د لیوه ‍ٔ‍‍‍‍په څیر د بازو قدرت لری


نه د ‍پړانګ په څیر سرعت لری


نه غرڅه په شان ټوب وهلی شی


نه ګیدره ‍‍په شان چل بازه دی


نو څه شی د ده لامل دی چه زمری ته د ځنګل پادشاه وایی؟


لامل یی دادی چه زمری تر څو چی وږی نه وی شوی ښکار نه کوی


د وږی توب په وخت کی د ښکار لپاره د خپل په اندازه په برابر حیوان ټاکی نه ډیر نه کم(‌‎ډیر حریص نه دی )


د څارویو په منڅ کی تر ټولو غښتلی ښکار لپاره ټاکی.


(مونث او هغه څاروی چی باردار و هغوی نه ښکاروی( رحم او شفقت لري


ورسته د ښکار څخه لومړی د کورنی نورو غړو ته وار ورکوی ترڅو د ښکار څخه وخوری بیایی خپله خوری.


په اخر که کله چی زوړ او یا ناروغ شی د کورنی څخه جلا کیږی ترڅو هغوی ته مزاحمت ونه کړی.


  


 


 


 


 


 About the author

160