شب قدرچی نو شبی است؟

Posted on at


شب قدر یکی از شب های ماه مبارک رمضان میباشد . که در شب های تاق دهه آخراتفاق می افتد
شب لیلة لقدردر قرآن کریم آماده است .در سوره قدر گفته شده که شب قدر در شب های تاق دهه آخر ماه مبارک رمضان (دهه رحمت) اتفاق می افتد . یعنی در شب های بیست یکم ، بیست سوم ، بیست پنجم ، بیست هفتم و بیست نهم که احتمال اتفاق آن زیاد تر در شب های بیست یکم و بیست هفتم میرود.
که روخ دهد این که در شب قدر چی اتفاق می افتد سوالهای به ذهنم میرسد . میخواهم بدانم که شب قدر چی نو شبی است؟ آیا در شب قدر کسی چیزی را دیده است  اگر دیده چی را دیده ؟ وچی کسی دیده ؟ او شخص دارای چی .یژه گی های میبا شدراجبع به شب قدر هر کس گفته های دارد . مادر کلان مادرم در باره شب قدر چنین گفته ( شب بیست یکم ماه مبارک رمضان بود من تقریبآ هفت ساله بودم نیمه شب بود که دیدیم سقف خانه دو حصه شد آسمان دیده شد در خانه همه خواب بودم ومن خیلی هیجان زده و ترسیده بودم با صدای بلند صدا زدم خانه ، خانه ، بابا خانه ، پدرم با اعضای خانواده با صدایم از خواب بیدار شده و پرسیدن چیست ؟ چیست ؟ من گفتم سقف خانه بشکست ستاره ها را بدیدم
بعدآ پدرم با اعضای خانواده وای ، وای گفتند که شب قدر بوده و ما همه خواب بودیم ای کاش بیدار میماندیم و عبادت میکردیم تا شب قدر را میدیم ) از این قسم حرف ها زیاد گفته شده است


 
بعضا میگویند ! وقتی شب قدر رخ میدهد همه چیزسر به سجده میگذارند یعنی همه چیز سرشان رو به پایین . اما برای من تفکر برانگیز است خیلی درباره اش فکرمیکنم که چی طور امکان دارد. اما وقتی به وحدانیت خداوند فکرمیکنم باخودم میگویم قدرت خداوند(ج) زیاد است امکان آن هم است وآیا کسی چنین چیزی را دیده ؟ او کی خواهد بود ؟ باید شخص خیلی ، خیلی با خدا باشدوخداوند او را دوست داشته باشد (که شب لیلةالقدر)راببیندومیگویند وقتی لیلةالقدر رخ میدهد ، چنان نوری که تمام کره زمین درهمان لحظه روشن میشود ، و این روشنی برای چند ثانیه است . به همین خاطر من شب بیست یکم ماه مبارک رمضان را نشستم عبادت نمودم ، نمازخواندم وقرآن شریف تلاوت نمودم تا سوالاتی که در ذهنم است شاید حل شود اما بازهم سوالاتم باقی ماندمامسلمانان به شب قدر باور داریم چرا که در سوره قدرقرآنکریم ذکرشده است وقرآنکریم کتاب آسمانی است که توسط حضرت محمد (ص) برای ما مسلمانان نازل شده وما این کتاب را قبول داریم و به آیات آن عمل میکنیم .اما به گفته های مردم که راجبع به شب قدر گفته اند ودیدن آن گفته ها برایم موجب سوالهای شده است . خداوندپاک مرا با این سوالها از جمله مشرکین قرارندهد وازخداوند متعال میخواهم تا شب قدر را نصیب من کند تا ببینم و سوالاتم حل شود
About the author

royasarwari

رویا سروری از مکتب امر علی شیر نوایی

Subscribe 0
160