مسله فلسطین

Posted on at


این موضوع یا مسله، ! یعنی مسله کشور مظلوم فلسطین یکی از مهمترین موضوع در دنیای اسلام است


همه سعی و تلاش دشمنان اسلام متوجه این است که تمام امت اسلامی را از یاد فلسطین غافل کند؟ چرا و چگونه میخواهند ؟


با ایجاد هرج و مرج و اختلافات شدید قومی و سمتی بین مذاهب امت اسلامی و ایجاد تفرقه افکنی، ایجاد جنگ های داخلی، ترویج افراطگری و انحرافی به نام اسلامی، دین و شریعت...!


وجود اینهمه جریان های تکفیری برای استکبار و دشمنان جهان اسلام یک مژده است. اینها هستند که بجای توجه به واقعیت خبیث رژیم اشغالگر صهیونیستی توجه های اساسی دیگر به مسیر دیگری معطوف مینماید


.About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160