عیدمردم هرات

Posted on at


مردم هرات در ماه مبارک رمضان شب وروزها را با خواندن نماز وقرآن وعبادت به خداوند سپری می کنند وذکات به فقرامی دهند وکوشش می کنند تا ازراه های بد منهرف گردن !!غیبت ؛دورغ وفاشدهنی نکنند وتهمت به کسی نزندوچند روز که به عید سید فطر ماند همه خانم ها به پاک کاری می پردازند.وخانه های خود را پاک می کنند وبه بازار میروند وبرای خود لباس های خوش رنگ ؛کفش وزیورآلا ت زیبای می گیرند همچنان مردهاهم برای خود تکه های خوش رنگی می گیرند. وبه خیاط می دهند وبرای سفر عید انواع میوه های خشک مانند نخود ,پسته ,جوز


بادم,جلغوز,کشمش,بادمکاغذیوبادم هندی وغیره ,وانواع چاکلت های مانند نارگلی وشکولاتی وغیره وانواع میوه های تازه یی مانند سیب,مالته,هم,هندوانه,خربوزهوکیوی وغیروانواع شیرینی های مانند کیک,کولوچهوگوش فیل وغیره می گیرند ودرصبح عید با خوشحالی فراوان سفرعید سیدفطر راپهن می کنند ومردوزن لباس های را که آماده کردن می پوشند ومردها برای ادا نماز عیدبه مسجد می روند ونمازعیدراکه خواندن باهم دیگرعیدی می کنند وبعد به  خانه های خود می روندوبا مادر همسر  فرزندان خواهروبرادر بقیه فامیل عیدی میکنند وبه اطفال عیدی می دهند وآ نان خوشحال میسازند.درروز دوم عید به مسجد می روند واقرآن ه راختم می کنند وشیرینی به یک دیگر می دهندوبعد به عیدی دوستان وهمکاران می روند ل سه روز اوعید مردهاست وبعدازسه روز عید خانم ها آغاز می شوند خانم ها ام به عیدی یک دیگر می روند به این ترتیب عید مردم هرات باستان است.About the author

fatama-faizdost

فاطمه فیض دوست در شهر هرات در سال 1379 متولد شدم هم اکنون متعلم صنف نهم مکتب محجوبه هروی هستم

Subscribe 0
160