رمضان ماه بهار قرآن

Posted on at


تمام ماها مای خداوند ست  بلکه این ما را مخصوص روزه گرفتن ونمازخواندن است دراین ما تمام در ها ی رحمت بروی  مسلمانان باز است، خداوند برای بندگان  مسلمان خود امر کرده که روزه بگیرند ، باید تمام وجود انسان چشم گوش زبان  همه روزه دار باشد ،قرآن عظیم شان در بیستیکم ماه مبارک رمضان نازل گردید، بهمین خاطر ما نزول قرآن میگو یند، شب بیست یکم عبادت است ،دراین شب مسلمانان  به دعا نیا یش می نه شینند، 

مردم به خانه اقوام دوستان به افطار  میروم، به این عقیده که افطار ثواب دارد،  این فرصت است برای مسلمانان تا  از گناه ها ی گذشته  خود عفو خواسته شود، خدا وند«ج» آنهارا می بخشد، دراین ما  شیطان به زنجیرها محکم بسته است، تااز واسوسها ی شیطانی دور باشند، به دورستی عبادت کرده بتواند ،خداوند این ما را ما عبادت قرارداد است، درصورتی که نماز های پنج گا نه را عدا میکنند، بعد از نماز خفتن به .نماز ترآبیح میروند، که نماز ترآبیح خاص دراین ما است ثواب وفضیلت زیاد  دارد، مردان وزنان درمسجد به این نمازاشتراک کرده میتواند

یک عده در مساجد به قرآن خوانی میروند، قرآن قراعت میکنند، دراین ما اگر قرآن بخواند نور چشم آنها زیاد میگردد،  قلب آنها  از هر گونه کینه بغض فساد درو می ماند.

   

 ، دراین ما خداوند مرد مان ثروتمندان را از دل مرد ما ن غریب آگا میکند ،تا بداند آنهادر حالت گرسنگی  چی  قسم به سر می برند.به همین خاطر درماه   رمضان نسبت به دیگرماها  به غریبان ومستمندان کمک زیاده صورت میگیر،،  کسانیکه صفره افطاره غریبانه دارند، روزه آنها ثواب بیشتر داردانسان روزه دار دهنش در نزد ه خدا«ج» بوی مشک میدهد، پس گفته میتوانم   رمضان مای عبادت مای خدا  ما دوری از گناه است ،دراین ما شب وجود داردکه بهتر از هزار سال است عبادت دراین شب ثواب بیشتر دارد،  نسبت به دیگر ماها پس بایداز این مای پربرکت  مای بخشش گنا ه ا ست پس باید  از هر دقیقه آن به درستی استفاده کنم.

 About the author

160