حفظ آثار باستانی

Posted on at


آثار باستانی از جمله چیز های با ارزش هر کشور است که در کشور ما افغانستان هم آثار تاریخی بسیار زیادی از قدیم باقی مانده و حایز اهمیت زیادی است که این آثار زحمات گذشته گان است و باید در صورت استفاده ی غیر علمی و نادرست دولت و مردم جلوگیری جدی نمایند و با چنین اشخاصی بر خورد قانونی صورت گیرد تا دیگران پندی شود تا دوباره به این کاردست نزنند و خیانت در برابر آثار تاریخی خیانت به تمام انسان های دنیا است.


از جمله آثار تاریخی تمام کتاب ها نسخه های خطی، ظروف، پیاله ، بشقاب، کاسه، چاینک، وسایل جنگی، مجسمه ها، وغیره که از زمان گذشته بدست آمده و حایز اهمیت زیادی است و در موزیم ها نگهداری می شود و از جمله آثار مهم و باارزش است و در آرشیف ها و موزیم ها به نمایش گذاشته می شود  و زیادی است که در قندهار هرات و دیگر ولایات کشور ما موقعیت دارد از جمله منار های هرات ارگ و مسجد جامعه و غیره جا های تاریخی که سالانه مردم زیادی از خارج کشور از موزیم های ملی دیدن می کنند.


که این آثار قدیمی بیان کنند طرز زنده گی ،و طرز تفکر انسان های زمان قدیم می باشد که چگونه زنده گی می کردند و ما باید در حفظ و نگهداری آثار تاریخی بسیار کوشش کنیم چون بسیار با ارزش اند و تا آثار تاریخی کشور ما از بین نرود و در حفظ آنها همه ی ما کوشا باشیم و حفاظت آثار باستانی در خانه بسیار مشکل است و بهترین کار این است که آنها را به موزیم ها ببریم تا در آنجا از آنها حفاظت بهتر و خوبتری صورت گیرد.

 About the author

160