از طرفی رخصتی عید و طرف دیگر نتایج امتحانات

Posted on at


در واپسین هفته از پروگرام آموزشی رسانه های اجتماعی و فیلم انکس در مکتب حوض کرباس حرف و سخن فقط از امتحانات و ارزیابی دانش پژوهان در این مهد آموزشی بود وبس .


اما بعد از سپری شدن امتحاناتی نسبتا سخت و دشوار و با آمادگی بسیار؛ از تمام انچه که متعلمین از آغاز سال تعلیمی آموخته بودند ،تفریح و رخصتی بس دل انگیز وزیبایی در انتظار این بانوان بود .


آن هم رخصتی عیدی عظیم ، که همانا عید سعید فطر ،اولین عید بزرگ مسلمین آن هم بعد از گذشتاندن امتحانی بس مهم تر و سخت تر از امتحانی که در مکتب از آن عبور نمودند ،برای ایشان از سوی خداوندی مهربان مهیا گردیده است .چه رخصتی زیبایی و بعد از چه امتحان دشواری . یک ماه کامل روزه گرفتن و در گرمی سوزان تابستان .چه می دانیم که توانستیم از آن همه خیر و رحمت و بالندگی حتی به اندازه ئ ذره ای مستفیذ گردیم یا نه! خدا خود می داند وبس .ولی با آن همه هر کس در حد توان خویش سعی نموده است .و اما در مهد حوض کرباس بعد از گذراندن یک هفته رخصتی حال اعمال نامه ئ هر کس را به دستش می سپارند و یا بهتر کارنامه ئ هر شاگرد که چقدر درس خوانده و زهمت کشیده بوده و بالاخره چه حاصلی را درو خواهد نمود .بانوان انکس نیز که حال بیشتر از از سایر دانش پژوهان در هر عرصه می درخشند ، با لبی خندان به سوی صنوف خویش روانه اند تا ثمره ئ زحمات خویش را در یابند و جای بس خوشحال و مسرت است که از تیمی که در این مکتب تشکیل گردیده ؛اکثریت این بانوان توانسته اند تا بهتر درجات یعنی از رتبه ئ اول تا سوم را کسب نمایند .در کنار اینکه حال جزءی از بهترین و فعال ترین مقاله نویسان در فیلم انکس مبدل گردیده اند ،قادر اند تا جزء بهترینان صنوف خویش نیز باشند .
About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160