قرآن!

Posted on at


قرآن!!!
قرآن کلام خداورهنمابرای بندگان است.چه خوب است که ماهمیشه به کلام خداسروکارداشته باشیم.وازآن پیروی کنیم.قرآن کتابی است که دردل هربنده مسلمان جاء داردمابایدزنده گی خودراقرآنی کنیم.وبه گفته های آن گوش داده وازدل وجان آنرامحافظ باشیم.مابایدقرآن رابابهترین الفاظ وتجویدآموخته ودیگران رابه آن بیاموزانیم.زمانیکه ماقرآن میخوانیم خداوندباماسخن میگوید.وماراازتمام وقایع گذشته وآینده باخبرمیسازد.
قرآن بهارزنده گی مامسلمانان است.مابایدقرآن رابااخلاص,صداقت وپاکی بخوانیم وبه آن عمل کنیم.واگر کسانیکه قرآن رایادندارندبه آنهابیاموزانیم وثواب دنیاوی وآخروی راازآن خودکنیم.قرآن روشنی قلب ما است.زمانیکه ماقرآن میخوانیم قلب ماآرام گرفته وماتمام اعمال بدخودرافراموش میکنیم.وکسی که قرآن رایادداشته باشددرروزقیامت ازاهل وخانواده خودشفاعت میکند.چه خوب است که مابنده گان گهنکارقرآن راآموخته وآنراحفظ کنیم.
خداوندمارامکلف گردانیده تاکلام وی راآموخته وبه دیگران بیاموزانیم.قرآن رهنماخوب بنده گان است.اگر مابه مشکل ومشقت برمیخوریم باخواندن قرآن کریم تمام مشکلات ماحل میگردد.مابه وسیله قرآن راه زنده گی خودراازخوب وبدتفکیک میکنیم.قرآن کامل ترین کتاب خداونددرروی زمین است.ومابایدازکلام خداوندپیروی کرده وآنراراه رو وسرمشق زنده گی خودقراربدهیم.
مابایددیگران راتشویق کنیم تاقرآن بخوانندوقرآن رارهنمادر زنده گی خودبدانند.چه خوب است که اخلاق, خصلت,ونیت ماقرآنی باشد.قرآن پاسخگوی تمام اعمال مااست.قرآن به ماقدرت وتوانایی میبخشدوبه مانیروی پیروزی وموفقیت رامیدهد.قرآن مددکننده برای تمام بنده گان است وجلایش دهنده تمام خلوص ونیت مااست.About the author

160