افغانستان

Posted on at


کشور زیبای من افغانستانسرزمینی که مهد دریادلان و شیر مردان است,مهد اندیشمندانی چون مولانای بلخی,خواجه انصار پیرهرات و صدها شاعر دیگر چون رابعه بلخی,میرمن حیاتی,سرزمینم سالهاست که مورد تهاجم بیگانه گان قرار گرفته,روزگاری عروس خاورمیانه بود و انگشت نمای همه گان بود ولی یکباره کوردلان و سیاه دلان به این خطه حمله کردند و آن را با خاک یکسان کردند.وطنم ,افغان زمین من ,سرزمین زیبای من با تمام مردم غیورش باری دیگر در مقابل هزاران دشمن جنگید و اکنون باری دیگر این خطه را زیبا میسازند و من و تمام هم سن و سالانم برای داشتن افغانستانی آباد و آزاد غیورانه میجنگیم و شجاعانه از حق  و حقوقش پیروی میکنیم و برای داشتن آینده ای روشن و زیبا همواره تلاش و کوشش مینماییم,برای آبادی و آزادی ات از هرگونه تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد,


این کشور که در قلب آسیا موقعیت یافته با داشتن ولایت های زیبایی که هرکدام مملو از گنج های نهفته ای است,از کدام شهرش بگویم از هرات باستان که مهد ادیبان است ,خواجه ی انصار کسی که در شهر روزها مردم زیادی بر مقبره اش فاتحه میخوانند کسی که مناجات نامه هایش بی نظیر بود,باشد اندکی بیندیشم راستی بلخ دیروزی و مزار شریف امروزی ,با آمدن بهار مردم برای دیدن مناظر زیبای آن رهسپار این خطه میشوند,جایی که دشت هایش را گل های سرخ فرش کرده اند و واقعا چه زیباست با سرخ زیستن.آری بامیان شهر بودا,بودایی که حال نابود شده است شهری که با داشتن مناظر زیبای طبیعت عروس شهرهای افغانستان شده و حال یادم آمد که در هرکوشه و کناری که گام نهی هزاران هزار آثار میبینی و من به داشتن چنین سرزمینی افتخار میکنم,از آثار باستانی اش که ذکر نمایم فکرم به سوی منارهای جام هرات و قلعه ی اختیارالدین میرود ,آثاری که نشانه ی ظرافت و اندیشه ی غیورمردانی است که حال دیگر نام نیکویی از آنان باقی مانده است.افغانستان شیرمردانی چون احمد شاه مسعود داشت,کسی که برای آبادی و آزادی این سرزمین در کوه پایه های پنجشیر گام های بلند مینهاد تا مبادا سرزمین اش به دست بیگانه گان افتد و تا لحظه ی شهادت شجاعانه جنگید ,روحت شاد و یادت گرامی ,بهشت برین جایگاهت.ولی خوشبختانه حال به سوی موفقیت سوق داده میشود و همه ی افغانان با شادی زیاد و با کوشش های فراوان   بررای کشورشان تلاش مینمایند.


 About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160