همه چشم براه نتیجه انتخابات هستند!!!

Posted on at


انتخابات نه تنها مشکلاتی را در بین دو کاندید بوجود آورده و آنها نتوانستند تهی دو دوره انتخابات راه حلی به مشکلات
خود پیدا کنند که این مشکلات نه تنها باعث سردرگمی افراد جامعه شده بلکه از لحاظ مالی،اقتصادی،امنیتی و...مشکلاتی
را به وجود آورده که از هر لحاظ تأثیرات منفی را بجا گذاشته و مردم هم از این حالات و بی بندوباری ها به حالت بدی
به سر میبرند مردم قبل از اینکه انتخابات برگذار نشده بود به این فکرمیکردند که هرچه زودتر بروند رأی بدهند وآینده و
زنده گی خود را بسوی خوبی ها سوق دهند.اما بعد از یک دوره برگذاری انتخابات انتخابات هم هیچ نتیجه ای نداد وآماده گی برای دوره دوم گرفته میشد که فیصدی
زیادی از مردم از این نتیجه ندادن بسیارمتأثر شدند وبسیاری آنها از رفتن و رأی دادن برای دوره دوم پشیمان شدند آنها
به این فکر میکردند با وجود آنکه در دوره اول برای رأی دادن رفتن توجهی به رأی های شان صورت نگرفت به دوره
دوم هم که برای رأی دادن بروند باز هم توجهی صورت نمیگرد اما باز هم عده ای از مردم برای رأی دادن رفتند و به
فکر خوب شدن و آباد شدن افغانستان وروانه شدن بسوی خوبی ها شدند این فکر وافکار مردم بود که فکر آسایش وآرامی
وطن خود بودند اما باز هم انتخابات در دوره دوم نیز نتیجه ای نداد ومردم دیگر امید شان را از دست دادن و روز به روز
وضع زنده گی آنها رو به خرابی ها گرایید و آنها دیگر از این همه مشکلات خسته شدند و به کمک جدی ضرورت دارند.همه چشم امید شان دولت و حکومت است اما دولت وحکومت هم نتوانسته تا به حال برای این مردم فداکار وغیور که در
هر شرایط آماده پشتیبانی و کمک به افغانستان خود هستند و از هیچ گونه کمکی در راه وطن دریغ نمیکنند کمکی بکند و
به نواهای آنها گوش بدهد همه افغانها امید درند که روزی شود همه در یک سایه امن و آرام زنده گی کنیم و دیگر صدای
انتحار و انفجار شنیده نشود،دیگر درچشم هیچ مادری اشک جاری نشود،دیگر دست ظالم بالای هیچ یک از خواهران و
مادران دراز نشود،دیگر بی عدالتی و گرفتن حق دیگران نباشد،دیگر دست بی گانه به امور کشور ما دخیل نباشد وصدها
آرزو و امید دیگر که این آرزوی همیشه گی مردم رنج دیده ای افغانستان است و ما امید داریم و همیشه سعی میکنیم و
همت خود را از دست نمیدهیم و روزی افغانستان را نیز مثل دیگر ممالک مملو از هر گونه امکانات وآسایش خواهید دید.
About the author

160