!!!خدایا شکرت و ازتو میخواهم

Posted on at


خدایا شکرت و از تو میخواهم  چون از تو خواستن زیباست با یاد تو زیستن زیباست نعمت های تو را دیدن زیباست با عشق تو زنده گی کردن زیباست!!!


خدایا شکرت به خاطر همه زیبایی ها این جهان و از تو میخواهم که قلب های این جهانیان را نیز با نور وجودت جلایش بدهی...خدایا شکرت به خاطر اینکه چشمان مان را باز ساختی و دین اسلام را به ما بخشیدی و پیامبرت را فرستادی تا از گمراهی ها نجات مان دهد و از تو میخواهم در نگهداشتن  این هدیه با ارزش و استوار نگهداشتن ایمان مان مددم مان کنی...خدایا شکرت که به ما سرزمین با عزت و غیور را اعطا فرمودی و از تو میخواهم که در وحدت و یکپارچگی اش، در بدست آوردن استقلالش، در پایدارنگهداشتنش به ما ایمان قوی داده و کمک مان کنی...خدایا شکرت که به ما این طبیعت دل انگیز و قشنگ را اعطا فرمودی و از تو میخواهم که در شگوفا ساختنش به ما همت  بزرگ دهی...خدایا شکرت که به ما فهم و شعور دادی تا تورا بشناسیم و خوب و بد را درک کنیم و از تو میخواهم که در درست استفاده کردنش و پرورش دادنش یاری مان کنی...


خدایا شکرت که به من خانواده دوستداشتنی و با همه خوبی ها دادی و از تو میخواهم که همیشه راه های خیرت را به روی مان بگشایی و از هلاکت نجات مان دهی...خدایا شکرت که محبوبی چون تو داریم و از تو میخواهم که چراغ دل مان را با نور وجودت  همیشه  روشن داشته باشی و نعمت و رحمتت را بر ما فزونی داشته باشی...خدایا شکرت که راه حق، راه راستی، راه درستی، راه نور، راه هدایت، راه مغفرت، راه بنده گی، راه عبادت،  راه طاعت را به مان نشان دادی و از تو میخواهم که در این راه تا آخر مارا یاری برسانی...


خدایا شکرت! ! ! !

About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160