ایمان داشتن به زندگی پس از مرگ

Posted on at


 


ما مسلمانان به زندگی پس از مرگ عقیده داریم این که در روزرده قیامت همه مها زنده همه به طرفی محکمه الاه روان هستیم آن روز آسمان بسیار پایین می آید که مقز سر مان مثل آب جوش کل کل می زند وزمین به اندازه گرم است هر بار که پاهای خودرادر زمین قرارمی   داد


 گوشت از استخان جدا می شود 


آن جای که نه پدر و نه مادر به فکر اولاد و نه اولاد به فکر آنها است همه به فکر عمال خود هستند آن جای که نه ثروت ارزش دارد نه جایداد تنها چیز که ارزش فروان دارد نماز روزه قراعت قرآن کریم استقفار دادن زکات دادن عمال صالح اگر ما خیرات داده با شیم


آن خیرات بلای سر ما سایه می شودآن جا جای است حساب هرکار از شما پرسان می شود اگر ما دروغ بگویم با دست که کنا کردیم امان دست شهادت می دید اگربا اگشت خود مال کسی رابرداشته انکار کند امان انگشت شهادت می دید آن جا محکمه الاهی است آن کسی مال یتیم خورده باشددر آن روز شکمش پراز آتش می شود


  همه مردها در آن روز جوان به عمر 12 سالگی بلند می شود آنها که بهشته با شد نام عمال شان به دست راست آنها داده میشود آنها که دوزخته با شد به دست چپ شان داده میشود بهشتیان فرشتهای بسیار زیبا آنها را به طرف بهشت رانماهی می کند که در داخل بهشت برای آنها اطاق  که هر خشت آن از دانه های بسیار قمتی ساخت شده است مثل طلا و نقره   اما دوزختیان فرشتهای بسیار زشت آنها را طرف دوزخت می برد اگر کسی بهشتی با شد نامه عمال او را به راست می دهند وکسی بهشتی با شد نامه عمال او را به دست چپ او می هند بهشتیان به آسانه از پل سراط گذاشته می تواند دوزختیان در وقت گذاشتن از پل سراط سرنگون


 


 


  


 


می شوند پل سراط تاره موی باریکی تراست از اماس تزتر است                                       About the author

160