بیکاری در افغانستان بخش دوم

Posted on at


همین فقر و بیچاره گی در کشور ما باعث می شود که مردم آن به کار های خلاف و بد مانند دزدی،قتل ،اختطاف اطفال بپچاره و خواستن پول بی اندازه از فامیل وی و بعد هم به قتل رساندن طفل بیچاره،و کار های خلاف قانون انجام میدهند تا بتوانند احتیاجات خود و خانواده ای خود را به هر صورتی که شده رفع بسازد چون وی آنقدر که در فقر و تنگ دستی زنده گی کرده از زنده گی به تنگ آمده و دست به هر کار خلافی می زند تا بتواند زنده گی کند و احتیاجات خود را بر طرف کند.از یک طرف ازدیاد نفوس افغانستان و یک طرف بیکاری ،که مشکلات زیادی را برای مردم بوجود آورده است و بعضی از افراد بخاطر فقر و مشکلات زنده گی به مواد مخدر روی آورده اند و با کشت آن کوشش می کنند که مشکلات خود را حل کنند و بیشتر شان در هنگام انتقال مواد مخدر از افغانستان به کشور های دیگر دست گیر می شوند و بیشتری از جوانان افغانستان نظر به مشکلات زنده گی خود به استعمال مواد مخدر روی آوردند تا بتوانند با استفاده از آن مشکلات خود را از یاد ببرند.و حالا تمام مردم به این امید اند که رئیس جمهور کشور شان انتخاب شود و بتواند زمینه ای کار را برای مردم رنج دیده ای خود فراهم کند تا از این فقر و تنگ دستی نجات پیدا کنند و بتوانند به زنده گی عادی خود ادامه بدهند و بتواند تمام معادن کشور را استخراج کند تا کشور ما هم از این فقر نجات پیدا کند و بتوانیم در کشور خود با آرامش و راحتی به زنده گی خود ادامه بدهیم


 About the author

160