انسان بیهوده آفریده نشده است

Posted on at


همانا وقتی خداوند پاک انسان را خلق کرد به او عقل وشعور داد تا با داشتن چنین نعمت عظیم به نیروی درونی خود ارتقاع بخشیده و انسانیت خویش را به بهترین نحو آن تکمیل نماید. پس آیا این مسؤولیت نیست ؟ آیا باز هم این سخن اعتبار دارد که خلقت انسان بیهوده بوده است. چنانچه وقتی ما کاری انجام میدهیم حتماً اولاً قصد آن را به خود اختیار میکنیم و بخاطر انجام آن نیز یک دلیل منطقی داریم . پس همانا منظور از خلقت انسان عبادت و پرستش خداوند متعال استارزش و اهمیت زندگی انسان را میتوان به انواع موضوعات ربط داد, چنانچه اگر بگوییم خداوند پاک زندگی انسانها را مثل امتحانی خطاب داده است  پس انسانها مکلف به حل سوالات امتحان خود اند چنانچه شخصی که بر سوالات پاسخ ارایه میدهد  نتیجه یی از افکار و زحماتش بوده .پس انسانهایی موفق به حل سوالات امتحان دنیوی خود اند که از افکار و اندیشه هایی که خداوند پاک به آنها ارزانی داده است استفاده کرده و آنرا حل نماید. و چون اگر موضوع زندگی انسانها را به موضوعی چون اطاعت بنگریم همانا اطاعت انسانها در برابر اوامر و احکام خداوند پاک است که در نتیجۀ اطاعت از اوامر الله تعالا رضایت خداوند پاک نسبت به بندگانش را نشان میدهد. و یکی از خصوصیاتی که بیهوده نبون خلقت انسانها را به اثبات میرساند موضوع روابط انسانها با یکدیگر است. لاکن خداوند پاک انسان را آفرید تا در میان یکدیگر اصولی را رعایت نمایند.میگویند آنچه که بر خود نمی پسندی به دیگران هم مپسندخداوند متعال مخلوقات را به حیث بندگانش آفرید تا او را عبادت کنند. و خداوند آنها را در مقابل عبادت شان ثواب و پاداش میدهد و در مقابل ترک عبادت مجازات مینماید. پس هرگاه انسانها خداوند را عبادت نمایند واز احکام او پیروی کنند پس ایشان بعنوان بندگان با کرامت و صدیق در دنیا و آخرت خواهند بود. و اما اگر از عبادت او تعالا سر باز زنند, پس ایشان چون بندگانی اند فراری و سرکش از اوامر الهیخداوندسبحان نیستی را به هستی مبدل ساخت. انسانها را از هزاران نوع آب و خاک آفرید و همهء انسانها را از لحاظ چهره, اخلاق ,تدبیر ,و از همه مهمتر با شخصیت های متفاوت خلق کرد. در حالیکه همه کرده های شخص به خود و طرز افکارش ارتباط دارد. چنانچه فعل و انفعال از همدیگر متفاوت اند. فعل : هر آنچه که انسان قصد انجام آنرا دارد و انجام میدهد. و اما انفعال هر آنچه که بعد از قصد و اراده و عمل به  آن به وقوع می پیوندد عبارت از انفعال است. پس فعل در اختیار انسان  و انفعال به خواست خدای پاک؛ لاکن بارزیت  این سخن چنان است : که هیچ انفعالی و هیچ وقوع کاری بدون قصد و اراده به آن انجام پذیر نیست. یعنی تا زمانیکه از انسان حرکتی رُخ ندهد معلوم دار است که عاقبت آن نیز بی معنی و وقوعش ناپیداست . همانا یکی از دلایلی که که بیهوده نبودن خلقت انسان را وانمود می سازد چنان است که انسان یکبار زندگی میکند . و افکارش تعیین کننده اعمال او در دنیا هستند. همانا وقتی از دنیا رفت افسوس او چنین است که ای کاش اگر میتوانستم یکبار دیگر به دنیا رفته و زندگی تازه یی عاری از مفسدات داشته باشم. عهد میبندم که چنان فریادی بر پا کنم , بنالم , بگویم ای انسانها توبه کنید , ای انسانها توبه کنید زیرا که روزی همهء من و شما رفتنی هستیمAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160