محبت بنده با خدا

Posted on at


 


هیچکس در این دنیا وجود ندارد که بدون مهر محبت زنده گی نماید .زنده گی بدون محبت بی ارزش و بی مفهوم بوده وقلب خا لی ازعشق ومحبت ،قلبی سخت سنگین است.وجسمی که بدون محبت زندگی کند،جسم بیجان است ،زیرادچارافسردگی وبیماری های روانی می شود.چون وی محبت زندگی را ازدست داده است.هرقدرکه عشق ومحبت به زندگی انسان ها بیشترباشد،ضربان زندگی وارزش زیاد شده وزندگی بهترودوست داشتنی ترمیداشته باشد.مردم چی چیزرادوست دارند؟مال ثروت دنیوی رادوست دارند؛مال ثروت دنیا که رفتنی است،ومامیمیریم . پس ازمرگ مال وثروت بین وارث تقسیم می شود،که فایدئ هم بمانمیرسد. پس بایدبرای رسیدن به ومحبت حقیقی سعی کوشش نمایم که ابدی ونابود شدنی نباشد.محبتی که بقدرتت افزایش پیداکند هرگزازبه تمام رسیدن ان وبخاطرعشق سنگدلی ،انکار،خیانت،ویاسر شکستگی نترسید؛عشق جاویدان وماندگاراست.خداوند(ج) محبت اش را بربندگانش فرمان نمی دهد،بلکه ازبندهای خود خواسته های دارد.میفرماید که ای بنده اگرمیخواهی میزان صداقتت ازدوروغ ها فرق شود؛بایدچند نکته رادرنظربگیری که عبارت ازنیکی به والدین،مراقبت ونگهداری ازفرزندان،برادران،قبیله ها،اموال دردست داشته ئ خود،وهمچنان مراقبت ونگهداری همسران،که پیامبر(ص)درموردشان چنین فرموده است(بهترین شما،بهترین تان نسبت به خانواده اش است)
About the author

roma67

من رما بنت غلام سخی متعلم صنف 12 ازمکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160