پرنده گان

Posted on at


مشخصات پرنده گان پرنده گان خصوصیات منحصر به خود را دارند ماننده داشتن پر که بدنشان را گرم نگه داشته وبرای برخی از ان ها امکان پرواز را فراهم میکند دو نوع اساسی پرها در پرنده گان وجود دارند پرهای نرم که بدن پرنده را می پوشاند و جسم انرا گرم نگه می دارد.پرهایی که به قسمت دم وبال های پرنده وصل اند نسبتآ سخت بوده وبه نام پرهایی پرواز یاد می شود پرنده گان دارای یک قشر سخت می باشد ولی جنس ان ها با هم فرق دارد پرنده گان از جمله حیوانات خون گرم بوده ودرجه حرارت بدن آن ها در حدود 40 درجه سانتی گرید میباشد

انواع پرنده گان

پرنده گان از نگاه رنگ اندازه وشکل بسیار متفاوت اند پرنده گان را برحسب شکل منقار و پاهایشان طبقه بندی میکنند شکل منقار  نشان می دهد که پرنده چه میخورد و شکل گنجشک شترمرغ پنگوین وغیره از جمله پرنده گان هستند 

پستانداران

نوزاد بیشتر پستانداران دوران جنینی خود را دخل بطن مادر طی میکنند ولی همه آن ها پس از تولد از شیری که در پستان مادرتولید شده است تغذیه می نمایند

بدن اکثری پستانداران از مو یا پشم پوشیده شده است همچنین داشتن غدوات شیری نیز مشخصه دیگری است که حیوانات دیگری انرا ندارند شیر آن ها از اب پروتین و کاربوها یدریت ترکیب شده است پستانداران مانند پرنده گان خزنده گان از طریق شش ها اکسجن را میگیرند دندان پستانداران دارای اشکال و اندازه های متفاوت می باشند که برای خوردن غذاهای مختلف بکار میروند مغز اغلب پستانداران بزرگتر از سایر حیوانات بوده وبرای آن ها موقع می دهد تا به سرعت بیاموزند وفکر نمایند هم چنان در مقابل منبهات عکس العمل فوری نشان دهند  About the author

ershad-ziaee

Ershad Ziaee was born in Herat,Afghanistan. he is student in Inqlab high school.

Subscribe 0
160