اعتماد بدست آوردن واز دست دادن

Posted on atآیا تا به حال شده که بالای اشخاصی اعتماد کرده باشید که اعتماد شمارا از بین برده باشد؟بلی این قسم اشخاص زیاد است .که در اول خوب همرای یک شخص رفتار می کند وقتیکه جانب مقابل بالای او اعتماد میکند .بعد از چند وقت اعتمادش رااز بین می برد در این دنیا حالا نمی توانیم به هیچ کسی اعتماد کنیم.هیچ شخص قابل اعتماد در جامعه ما وجود ندارد


 حتاِّ انسان نمی تواند که بالای بهترین دوست خود هم اعتماد کند.چون بعضی اشخاص هستند که از پشت وار میکنند چرا در جامعه ما این قسم افراد می توانند به خوبی زنده گی کنند اعتماد پایهّ اساسی دوست داشتن دوست تان میباشد.اما آنها از اعتماد ما استفاده می کنند کسیکه اعتماد یک شخص را از بین میبرد خودش نمی داند آن درد هیچ خوب نمی شود .بالای یک شخص که اعتماد داریم یک کاری را انجام میدهد واعتماد دیگران را نسبت به خود از دست میدهد .


  


چون اعتماد بدست آوردن بسیار  است واز دست دادنش بسیار آسان است .همیشه کوشیش کنیم که اعتماد کسی را نسبت به خود از بین ببریم اگر از بین رفت دیگر هر گز بدست آورده نمی توانیم وهیچ کس هم دیگر بالای تان اعتماد کرده نمی تواند ؛ 


 


 About the author

160