اخلاق نیکو

Posted on at


اخلاق جمع خلق و رفتار است و اخلاق نیکو یکی از مهم ترین و با ارزش ترین موضوع در زنده گی تمام انسان ها است و اخلاق نیکو یکی از خصلت های خوب حضرت محمد (ص) می باشد و حضرت محمد دارای اخلاق و صفات بسیار پسندیده و نیکو بودند و تمام مردم را توسعه می کردند تا با دیگران از خوی عادت و اخلاق پسندیده کار بگیرید چون خداوند خوش خلق است و اخلاق نیکو و پسندیده را دوست دارد.و اخلاق نیکو انسان را نه تنها در نزد خداوند بلکه در نزد تمام اشخاص وی را با عزت و سر بلند می سازد و انسانی که دارای اخلاق نیکو و پسندیده است دل وی هم از کینه و دشمنی و حسادت پاک است و همیشه کوشش می کند که با دیگران دوست باشد و در بین دیگران صمیمیت ،احترام و دوستی را ایجاد می کند که این کار یک خصلت خوب و پسندیده از دید گاه اسلام است.


پس وقتی که دین مقدس اسلام ما را به اخلاق نیک و پسندیده رهنمای می کند و امری از طرف خداوند یکتا ما هم باید تمام سعی و تلاش خود را بکنیم تا از اخلاق نیکو و پسندیده در تمام کار های خود استفاده کنیم تا بتوانیم امر خداوند را هم به جای آوریم و هیچ کس هم از ما ناراحت نباشد چون اخلاق نیکو انسان را از بدی ها دور کرده و این کار هم باعث رضایت خداوند و هم باعث خوشی جامعه می شود و باعث از بین رفتن تفرقه و دشمنی می شود.
اخلاق نیکو انسان را از بدی ها باز می دارد و ما باید اخلاق نیکو را انتخاب کنیم تا مثل خوبی برای دیگران باشیم چنین کار باعث می شود که دیگران هم به اخلاق خود توجه کرده و از اخلاق بد و نا پسند خود داری کنند.


 


 


 About the author

160