مادر مهربان ترین مهربانان

Posted on at


مادر


رهنمای زندگی , راه گشای زندگی ,ابتدای زندگی و انتهای زندگی همین مادر است.آنی است و یا همچون میوه ئ کمیابی است که اگراز دستش دادی دگر بار به دست آورده نمی توانی .در دنیا مهربان ترین فرد بر آدمی بیشتر از هر کس دیگر همین مادر است .در ساده ترین و زیباترین جمله که همه می گویند :


بهشت با آن همه عظمت زیر پای همین مادر است .


از دیدگاه من لفظ مادر از چهار حرف که هر کدام دریایی از معنا را پشت سر دارد ساخته شده است :م آن مهربا نی ,ا آن ارامش بخش , د آن دعای دلسوزانه و ر رهنماي , سرچشمه گرفته است . از نخستین گام گذاری به این دیار فانی اوج مهربانی و منتهای دلسوزی اش شروع و اغوشی فراخ برای پرورش دلبندش خواهد گشود وبال و پری عظیم برای حفاظت و حضانتش و شانه های محکم و راسخ تا تکیه گاهی و پشتیبانی باشد بر ایستاده گی اش و چهره ای نورانی برای آرامش و تسلی دلی که شاید هراسان و پریشان باشد و دستانی نرم و لطیف برای نوازش و دلداری اش و شاید پاک کردن اشک ها از روی گونه ها یش وچادری پاک وزلال تا درسی برای نجابت و حیایش باشد وگام هایی استوار برای همیاری و همراهی فرزندی تنها در تک تک گام ها و قدم گشایی هایش وکمری راست که هیچ گاه خم نمیخورد ؛ صاف و راست و ایستاده و این زمانه با تمام دقل بازی ها و ترفندهایش حریفش نخواهد شد و ....


هر چه بگویم زبان نا توانم از بیان اوصافش عاجز و نا توان است ؛فقط می توانم بگویم بزرگ است بزرگ تر از تمامی زندگی و آرزو ها و خواسته هایم ,بیشتر و بهتر از من به من می اندیشد و می گزیند ,حتی به اندازه ئ لحظه ای از من غافل نیست و همه ئ عمر و زندگیاش را وقف من ساخته است .


چرا و چطور او اینگونه است !؟


فرشته ای با منتهای از خودگذری و ایثار برای من آفریده شده است .خاک پایت هستم ,گردی که از قدومت ریزد را برمژه گان سرمه می سازم /اصلاً کاش من همان گرد پایش می بودم ,اصلاً جایم همان جا است زیر قدومش و نجابتش .


من فقط مادر خطابت می کنم !!!


کاش حلالم کنی .رهایت نمی کنم تا اخرین دم .حتی به بهشت هم نمی روم اگر ....About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160