استراتیژی هاهمراه با یک بازاریابی هدفمندبرای اقتصادوسیستم آموزشی افغانستان وآسیای مرکزی وجنوبی

Posted on at


کنفرانسی راکه درآن اداره تطبیق امورتجارتی افغان امریکا به میزبانی دفترUSAidووزارت امورخارجه امریکادرواشینگتنن دی سی این هفته برگزارشده بودنظریه من را نسبت اهمیت بازاریابی هدفمندانه تاییدنمودند. الهام بخش ترین بیانیه توسط خانم کاتلین مک گوین که از دفتر USAidمی باشد ابرازگردید. نظریه اودررابطه باتکنالوژی وMobile moneyدرافغانستان اهداف ما و راهکار پرداخت کمک هزینه درسی مایکروراشکل داد.امیداوبرای برای برگشت به این کنفرانس درسال آینده وصحبت درباره یک ملیون متعلمین افغان که به پروسه Mobile money پیوسته اند من ورویامحبوب برآن داشت که درراستای این هدف یکجا کار کنیم.


دراین کنفرانس،من ورویاپروژه هاوهمکاری خودرادراین راستامعرفی نمودیم. ماتنهاکسانی بودیم ازدوملیت مختلف یعنی افغانستان وامریکادراین عرصه باهم همکاری واشتراک داشته ایم.


این روند دریک بخش وسیع برای یک بازاریابی هدفمندانه وتلاش همگانی صورت گرفت که توانست کمپنی نرم افزاری سیتادل وآنکس فیلم رادریک مسیرمشخص قراردهدوبه پروسه انکشافی افغانستان ونرم افزارآموزشی اکزمر،شرکت سیتادل نیویورک حیات ببخشد.


من با حدود40تن ازمدیران اجرائی،رئیس ها،نماینده گان NGO،دیپلمات هاومقامات دولتی ملاقات داشته ام. مامدت زمانی زیادی راصرف گوش دادن به پروژه هاوتبادله افکارنمودیم. به علت کمبودوقت وکثرت اطلاعاتی راکه مادریافت نمودیم ودیدارباعده ای زیادی از مقامات احتمال فراموشی بعضی مسائل دراین زمینه می رفت.


تمام افکاروپلان های من به این اساس بوده تابواسطه یک بازاریابی هدفمندانه وMichael sweeneyاین کاررابه مرحله اجرابرسانم.


دسترسی به تمام مفکوره هاکه دروبلاگ هاومقالات که درطی چندین ماه اخیرنوشته بودم برای من کاری بسیارساده ای بود.


مدیریت ما دربالای واژه های کلیدی همچون ساختن مکاتب درافغانستان واقتصادآن نشان دهنده  رهبریت بااندیشه ما است. بااضافه نمودن ویدئوهاوتحقیقات نفوسی دراین پروسه توانستیم ازیک منفعت خاصی برخوردارشویم.


باآمدن دریک مکان بایک برداشتی صحیح ازواژه های کلیدی می توانداهداف وپیامات آن راواضح سازد..


کمپنی فیلم آنکس درافغانستان وآسیای مرکزی به خاطربوجودآوردن یک تعدادتجارت های ثابت وحمایت ازتحصیلات می باشد.


من اخیرابه یک تعدادنتایجی دست پیداکرده ام، مخصوصابعدازملاقات یک سری ازاشخاص مانند همتای بین المللی ماآقای مایکل زمبا:


300000ازکاربران کمپنی آنکس فیلم حدود2.5میلیون صفحات تخصصی تحقیقی رابوجودآورده اندکه می تواندبه تعداد50میلیون بیننده رادرطی یک ماه به خودجلب نمایندوبه یک تجارت مفیدوکارسازاستحکام بخشد. که ازآن جمله ،3.7ملیون بیننده بالای پروژه انکشاف افغانستان وWeb TVمتمرکزشده اند.


آنهابرای تداوم بخشیدن به ساختن یک صنف درسی ماهانه به اندازه کافی page viewsرابوجودمی آورندتابتوانند4000متعلم رابه وب جهانی متصل سازندوآنهادرراستای موضوعاتی همچون رسانه اجتماعی تخصصی ویک حکومت داری نظیربه نظیر،توزیع وتولیدوبلاگ ها،استراتیژی SEOواجرای آن بواسطه نرم افزارآموزشی اکزمرآموزش دهند.


بهتراست به ارقامی بیشتر توجه نماییم:آنکس فیلم مبلغی به اندازه 1.4میلیون دالررابالای فیلم سازان مستقل به مصرف رسانیده است. واگر مااین رقم به 20000$تقسیم نماییم که مبلغ مصرف شده بالای هرصنف می باشد،  می تواند70صنف درسی راتحت پوشش مالی قراردهد درنتیجه این قابلیت راپیدامی کندکه تا280000دانش آموزرابه وب جهانی متصل سازدکه تقریبااین رقم باتعدادکاربران ریجیسترشده آنکس فیلم برابری می کند.


درحال حاضر،تصورکنیدکه اگرهمین دانش آموزان هفته واریک وبلاگ رابوجودآورنداین کار14.5ملیون صفحات SEOاضافی رابه دنبال خواهدداشت واین روندمی تواندیک تاثیربزرگ بالای این زیرساخت تاسیس شده داشته باشد.


بیاییدنگاهی بیندازیم به تاثیرات رسانه اجتماعی درافغانستان که 8میلیون شاگردراتحت کنترول دارد .که اگر این متعلین هرکدام یک حلقه ارتباطی  200نفری ازدوستان رابالای رسانه اجتماعی بوجودبیاورندقادربه این می شوندکه 1.6بیلیون نقطه اتصال دربین خودبوجودبیاورند. این 1.6بیلیون انبوه ازمردم ونقطه اتصال چه قدرتی می تواندبالای جامعه وسیستم اقتصادی وتحصیلی می تواندداشته باشد؟


یک سوال دراین مطرح می شودکه کمپنی آنکس فیلم این مبلغ پولی برای این پروسه ازکجابدست می اورد؟


کمپنی آنکس فیلم دراصل توسط اعلانات آنلاین توسط 33شبکه تبلیغاتی برجسته این توانمندی راپیداکرده است که درواقع این یک صنعت 700بیلیون دالری می باشد.که ازجمله ،30بیلیون اختصاص یافته به صنایع آنلاین .این رقم هرسال افزایش پیدامی کند. درحالیکه این رقم درتلویزیون ونشریه یاکاهش پیدامی کندویاهم به حالت ثابت باقی میماند


یک بازاریابی هدفمندمی تواندبه راحتی استراتیژی یک کمپنی راهمراه بااهداف مشترک وجغرافیایی ،وانگیزه های آنرابادیگر کمپنی مشخص سازد. این روندمی تواندمیلیون هامتعلم را آموزش بدهدوآنان رابه جهان"رسانه اجتماعی تخصصی"معرفی نماید. آنهارادرمکاتب به دلیل عملکردهایشان پاداش بدهدوآنهاازیک آینده درخشان مطمئن سازد.


اهداف من این هفته در واشینگتن این بوده که :


a)     شناسایی مدیران متفکرکه علاقه مندهستندکه درسیستم آموزشی افغانستان وآسیای مرکزی وجنوبی سرمایه گذاری کنند. شناسایی بهترین دانش آموزان،واستخدام آنهابه عنوان متخصصین رسانه اجتماعی ونویسندگان دراین کمپنی واستحکام بخشیدن به مدیریت خلاقانه آنها.


b)    پیداکردن سرمایه گذاران بیشتر برای کمپنی نرم افزاری سیتادل به خاطر ساخت هرچه بیشتر صنف های درسی وتدریس شاگردان بیشتربرای اینکه بتوانند استعدادخودرادرعرصه رسانه اجتماعی ونویسندگی ارتقابخشند. هر صنف درسی تنها20000$رادربرمی گیردکه این راهکارمی تواندحدود4000دانش آموزرابه وب جهانی متصل سازداین یک پروسه باورنکردنی برای کودکان وسرمایه گذاران می تواندباشد. باسرمایه گذاری به مبلغ 5$بالای هر کودک،مامی توانیم یک پوتانشیلی رابرای صدویاهم هزاران دالرازمحتویات خودیعنی وبلاگ هاوویدئوهاومقالات ورسانه اجتماعی دراین راستاایجادنماییم. ساختن هر صنف درسی بایک بسته ویدئوهمراه می باشدکه این ویدئواکثراشامل مصاحبه هامی باشدکه توسط تیم کاری مادرافغانستان وشهر نیویورک تهیه می شودکه هدف ازین کارارائه آن برای 4میلیون بیننده درایالت متحده امریکاوکشورهای اروپایی وکانادامی باشد.


c)     فهمیدن واژه های کلیدی وموقعیت های جغرفیایی که مارا بیشتروادارمی سازدتاپروژه های خودرافراتر ازسرحدهای افغانستان گسترش دهیمبعدازاین هفته،  من تمام تماس هایی راکه درظرف سه روزاخیراخذنموده ام همراه مایک سوینی وفرشته فروغ به اشتراک خواهم گذاشت وبااین راهکار مایک تعدادمصاحبه هاراتوسط ایمیل ویا شخصاوضع خواهیم نمود. ماواژه های کلیدی هر شخصی راکه تاحال ملاقات نمودیم رامشخص خواهیم ساخت تاجاییکه بتوانیم علاقه مندی هاوزمینه های مشترک راپیداکنیم. موفقیت تنهاتوسط دیدگاه ویک استراتیژی تعریف می شود.این راهکاربایدثبت شده وتحت بررسی قراربگیرد.About the author

alimahboob

Ali Reza Mehrban is from Afghanistan.He was born and lived in Iran with his family,and they return back into Afghanistan in 2002.Ali graduated from Tajrobawi High school of Herat-Afghanistan.Now he is bachelor of Software Engineering from Computer science of Kabul University.He has been working as project coordinator of Afghan Citadel…

Subscribe 0
160