گارسون هم گارسونهای قدیمی

Posted on at


امشب رفته بودیم رستوران نگین اسیا,  سفارش دادیم.  دم افطار بود اول چای بعد سوپ و بعد غذا خواستیم. بعد کلی انتظار اول غذا امد بعد در ختم غذا سوپ و چایی هم اصلا نیامد.


شما خود قضاوت کنید


TAGS:


160